Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 URZĄD GMINY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
Wójt Gminy
Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Sulików
Strategia Rozwoju Gminy
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Tablica Ogłoszeń
Informacje o środowisku
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych
Komunikaty
 PRZETARGI
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
Nieruchomości
 FINANSE GMINY
Budżet Gminy
Wykonanie Budżetu
Zmiany w budżecie
Wieloletnia Prognozy Finansowe
Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pozostałe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe 2002-2006
Oświadczenia majątkowe 2006-2010
Oświadczenia majątkowe 2010-2014
Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
Kwestionariusz osobowy
Archiwum
 WYBORY
Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Szkoła Podstawowa Bierna
Przedszkole Publiczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
Lista sołectw
Fundusz sołecki
Terminy zebrań sołeckich
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
Przynależność do organizacji
Współpraca zagraniczna
Organizacje pozarządowe
 INNE
Karty usług
Wnioski do pobrania
Informacja dla osób niesłyszących
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Akta Osobowo-płacowe
Prowadzone rejestry i ewidencje
Kontrole
Informacja o stanie Gminy Sulików
A A A


OGŁOSZENIE
DNIA 28 STYCZNIA 2015 ROKU O GODZ. 1200

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY SULIKÓW

ODBĘDZIE SIĘ

SESJA RADY GMINY SULIKÓW

Planowany porządek sesji przedstawia się następująco:

1.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.   Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

3.   Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4.   Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

6.   Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015:

6.1   przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

6.2   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

6.3   odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,

6.4   przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji,

6.5   przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej,

6.6   dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,

6.7   głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,

6.8   głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i poprawki.

7.   Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Sulików,

7.2 o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

7.3 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików,

7.4. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy,

7.5 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików,

7.6 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zawidów,

7.7 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie planowanej lokalizacji instalacji energetyki odnawialnej o mocy ponad 100 kW na terenie Gminy Sulików w odległości mniejszej niż 2,5 km od zabudowań mieszkalnych.

7.8 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

8.   Pytania i wnioski radnych.

9.   Pytania i wnioski sołtysów.

10.   Odpowiedzi na pytania i wnioski.

11.   Sprawy różne i informacje.

 

SESJE RADY GMINY SĄ JAWNE I OTWARTE DLA WSZYSTKICH

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY  SULIKÓW
/-/ JAN SOLECKI 

 


Serdecznie witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Gminy Sulików

 

 

Gmina Sulików
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulików
NIP: 615-18-08-708
REGON: 230821440
Łużycki Bank Spółdzielczy: 18 8392 0004 0000 0101 2000 0030

 

 
Tel. +48 75 77 87 288, 289 Biuro Obsługi Klienta
Tel. +48 75 77 87 608 Sekretariat
Fax. +48 75 77 56 922  
     
Adres email: ug@sulikow.pl 
Adres strony internetowej: www.sulikow.pl
 
 
 

 
 

 
 
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do udostępniania na swoich stronach internetowych aktów prawnych. W związku z powyższym poniżej udostępnione zostały linki kierujące do następujących serwisów