logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
plus Szkoła Podstawowa Bierna
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
A A A


 


OGŁOSZENIE

DNIA 28 MARCA 2018 ROKU O GODZ. 1300

W SALI KONFERENCYJNEJ  URZĘDU GMINY SULIKÓW

ODBĘDZIE SIĘ

SESJA RADY GMINY SULIKÓW

Planowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
5.2 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat,
5.3 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji  inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Sulików,
5.4 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2018 rok,
5.5 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
5.6 w sprawie podziału Gminy Sulików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
5.7 w sprawie podziału Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
5.8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
5.9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2018 rok.
6. Pytania i wnioski radnych.
7. Pytania i wnioski sołtysów.
8. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
9. Sprawy różne i informacje.       

                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY SULIKÓW

                                                                                                                      /-/   JAN SOLECKI 

 

 

 

 

Serdecznie witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Gminy Sulików

 

 

 
 

 
 

Adresy skrzynki podawczej:  /60ajo67eok/skrytka
                                                    /60ajo67eok/domyślna


Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do udostępniania na swoich stronach internetowych aktów prawnych. W związku z powyższym poniżej udostępnione zostały linki kierujące do następujących serwisów

 
 
   
 
corner   corner