logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Informacje o środowisku
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych
plus Komunikaty
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Usługi
plus Nieruchomości
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnia Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Pozostałe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Informacja o wynikach naboru
minus Zarządzenie Nr II.110.2015
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory ławników
plus Wybory Parlamentarne 2015
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
plus Szkoła Podstawowa Bierna
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Współpraca zagraniczna
plus Organizacje pozarządowe
 INNE
plus Karty usług
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
A A A


OGŁOSZENIE
DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU O GODZ. 1200

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY SULIKÓW
ODBĘDZIE SIĘ
SESJA RADY GMINY SULIKÓW

 

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
  3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o działalności Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ w Sulikowie.
  6. Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Skrzydlice,

6.2 w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku,

6.3 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez sołectwo Wilka,

6.4 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość gruntową, na czas określony do trzech lat,

6.5 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa,

6.6 zmieniająca uchwalę w sprawie opłaty targowej,

6.7 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,

6.8 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,

6.9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,

6.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

7. Pytania i wnioski radnych.

8. Pytania i wnioski sołtysów.

9. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

10. Sprawy różne i informacje.

SESJE RADY GMINY SĄ JAWNE I OTWARTE DLA WSZYSTKICH

 

            PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY SULIKÓW
 /-/  JAN SOLECKI  


Serdecznie witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Gminy Sulików

 

 

 
 

 
 

Adresy skrzynki podawczej:  /60ajo67eok/skrytka
                                                    /60ajo67eok/domyślna


Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do udostępniania na swoich stronach internetowych aktów prawnych. W związku z powyższym poniżej udostępnione zostały linki kierujące do następujących serwisów

 
 
   
 
corner   corner