logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXIII_152_04
         minus XXIII_153_04
         minus XXIII_154_04
         minus XXIV_155_04
         minus XXIV_156_04
         minus XXIV_157_04
         minus XXIV_158_04
         minus XXIV_159_04
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Grudzień > XXIV_157_04

UCHWAŁA Nr XXIV/157 /04

Rady Gminy Sulików

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Sulików (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. Nr 85, poz. 1762, ze zmianami), Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się plan pracy Rady Gminy Sulików na 2005 rok w następującym brzmieniu:

 

I. STYCZEŃ

1. Ocena realizacji planu kadencyjnego Rady Gminy Sulików.

2. Działalność gminy w kierunku uzyskania praw miejskich – negatywne i pozytywne skutki uzyskania tych praw.

 

II. LUTY

1. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku.

2. Realizacja uchwał Rady Gminy oraz wniosków zgłoszonych przez radnych, stałe komisje Rady Gminy i sołtysów w 2004 roku.

 

III. MARZEC

1. Postęp prac przy projektowaniu i wyborze koncepcji oczyszczania zlewni rzeki Czerwona Woda.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

IV. KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz sprawa absolutorium dla Wójta Gminy.

2. Stan zaawansowania prac przy budowie gimnazjum w Sulikowie.

 

V. MAJ

1. Stan techniczny dróg na terenie gminy

2. Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do sezonu letniego.

 

VI. CZERWIEC

1. Podsumowanie pracy placówek oświatowych za rok 2004/2005 oraz perspektywa funkcjonowania oświaty w najbliższych latach (Program Rozwoju Oświaty na lata 2000 - 2007 oraz Strategia Rozwoju Gminy).

 2. Bezpieczeństwo na terenie gminy - działalność Rewiru Dzielnicowych pod kątem podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

3. Działania gminy w kierunku zmniejszenia poziomu bezrobocia na terenie gminy.

 

VII. WRZESIEŃ

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

2. Działalność placówek kultury na terenie gminy.

 

VIII. PAŹDZIERNIK

1. Funkcjonowanie rolnictwa na terenie gminy w świetle pozyskiwania środków unijnych.

2. Szczegółowa analiza rozliczenia budowy gimnazjum.

 

IX. LISTOPAD

1. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2006r.

2. Ocena realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sulików.

 

X. GRUDZIEŃ

1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2006.

2. Plan pracy Rady Gminy na 2006 rok.

3. Podsumowanie pracy Rady Gminy za 2005 rok.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sulików.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

Ilość odwiedzin: 2386
Skrócony opis: W sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2005 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2005-02-01 10:58:59
Data udostępnienia informacji: 2005-02-01 10:58:59
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-10 10:57:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner