logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      minus Styczeń
         minus XXV_160_05
         minus XXV_161_05
         minus XXV_162_05
         minus XXV_163_05
         minus XXV_164_05
         minus XXV_165_05
         minus XXV_166_05
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Styczeń > XXV_164_05

Uchwała Nr XXV/164/05

Rady Gminy Sulików

z 26 stycznia 2005 r.

 

W sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików

 

uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się do stosowania na terenie gminy zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy:

1.      Konsultacje przeprowadza się w sprawach:

a.       dla których z mocy ustawy wynika obowiązek przeprowadzania konsultacji,

b.      w pozostałych sprawach ważnych dla Gminy.

2.      Uchwały o przeprowadzaniu konsultacji podejmuje Rada Gminy.

3.      Rada Gminy w drodze uchwały określa termin przeprowadzenia konsultacji

4.      Czynności związane z przeprowadzaniem konsultacji przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy.

5.      Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy posiadający czynne prawo wyborcze.

6.      Informacje o czasie, miejscu, przedmiocie konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw.

7.      W miejscach wyznaczonych przez organ zarządzający konsultacje, wykłada się listy mieszkańców uprawnionych do głosowania z imieniem, nazwiskiem, adresem oraz rubrykami TAK, NIE, WSTRZYMUJE SIĘ.

8.      W okresie od chwili rozpoczęcia do zakończenia konsultacji mieszkańcy mogą składać podpisy w jednej z rubryk TAK, NIE, WSTRZYMUJE SIĘ.

9.      Każde inne wypełnienie powoduje nieważność głosu.

10.  Konsultacje są jawne.

11.  Po zakończeniu konsultacji komisja sporządza protokół z wyników konsultacji zawierający:

a.       Liczbę osób uprawnionych

b.      Liczbę oddanych głosów

c.       Liczbę głosów nieważnych

d.      Liczbę głosów ważnych

e.       Liczbę głosów oddanych na TAK

f.        Liczbę głosów oddanych na NIE

g.       Liczbę głosów oddanych na WSTRZYMUJE SIĘ

12.  Konsultacje są ważne bez względu na frekwencję.

13.  Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                        Rady Gminy

                                                                                                    Franciszek Fleszar

 

Ilość odwiedzin: 2683
Nazwa dokumentu: XXV_164_05
Skrócony opis: W sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-02-01 11:06:56
Data udostępnienia informacji: 2005-02-01 11:06:56
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-11 12:21:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner