logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus XXVI_167_05
         minus XXVI_168_05
         minus XXVI_169_05
         minus XXVI_170_05
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Luty > XXVI_168_05

Uchwała Nr XXVI/168/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 25 lutego 2005r.

 

W sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Biernej w miejscowości Radzimów Górny

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików

 

uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się wolę likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Biernej znajdującej się w miejscowości Radzimów Górny obejmującej oddział przedszkolny i klasy I-III, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Biernej.

 

§ 2.

 

Wnosi się o podjęcie przez Wójta Gminy Sulików niezbędnych działań związanych z likwidacją Filii Szkoły Podstawowej, o której mowa w § 1 z takim wyprzedzeniem, aby zakończenie jej działalności nastąpiło do dnia 31 sierpnia 2005r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

UZASADNIENIE

 

W roku szkolnym 2004/2005 do Filii Szkoły Podstawowej mieszczącej się w Radzimowie Górnym

- do oddziału przedszkolnego uczęszcza 4 dzieci sześcioletnich

- do klasy I uczęszcza 4 uczniów

- do klasy II uczęszcza 5 uczniów

- do klasy III brak, ponieważ wszyscy uczniowie uczęszczają do innych szkół poza obwodem:

(3 uczniów do Szkoły Podstawowej w Sulikowie,4 uczniów do Szkoły Podstawowej w Biernej i 1 uczeń do Szkoły Podstawowej w Zawidowie).

Ogółem poza obwodem Filii w Radzimowie obowiązek szkolny w innych szkołach realizuje 19 uczniów w klasach I-III i roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym 4 dzieci.

Z danych ewidencji ludności wynika, że liczba dzieci z Radzimowa Dolnego i Radzimowa Górnego będzie w dalszych latach niska, ponieważ dzieci urodzonych i zameldowanych:

w 2000 r jest 10

w 2001 r. jest 8

w 2002 r. jest 11

w 2003 r. jest 10

w 2004 r. jest 8

Na utrzymanie Filii Szkoły Podstawowej w Radzimowie Górnym zaplanowano w 2005 roku kwotę 158 tys. złotych na niezbędne wydatki ( wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, opał, energia, rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości stałych i płynnych). Różnicę wydatków jaka wynika z rzeczywistych wydatków na utrzymanie Filii Szkoły Podstawowej w Radzimowie Górnym a otrzymaną subwencją gmina zmuszona jest pokrywać ze środków własnych. Dlatego włączenie Filii Szkoły Podstawowej w Radzimowe Górnym do Szkoły Podstawowej w Biernej oddalonej o 2,5 km. pozwoli uzyskać racjonalną sieć szkolną i dopełnić klasy I- III i oddział wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Biernej. Obecnie do Szkoły Podstawowej w Biernej uczęszcza 93 uczniów i 10 dzieci do rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

O zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Radzimowie Górnym zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o systemie oświaty został powiadomiony Wójt Gminy, Kurator Oświaty i rodzice uczniów, których zapewniono o możliwości kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Biernej.

W tej sytuacji likwidacja Filii Szkoły Podstawowej w Radzimowie Górnym nie ograniczy uczniom dostępu do nauki, a gmina osiągnie częściową stabilizację finansową. 

Ilość odwiedzin: 3538
Nazwa dokumentu: XXVI_168_05
Skrócony opis: W sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Biernej w miejscowości Radzimów Górny.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-03-08 10:44:59
Data udostępnienia informacji: 2005-03-08 10:44:59
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-14 11:09:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner