logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XXVII_171_05
         minus XXVII_172_05
         minus XXVII_173_05
         minus XXVII_174_05
         minus XXVII_175_05
         minus XXVII_176_05
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Marzec > XXVII_174_05

Uchwała Nr XXVII/174/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 30 marca 2005r.

 

W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.

 

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.).Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików.

 

§ 2.

Stypendium przyznaje się w wysokości miesięcznej ustalonej według następujących kryteriów:

a) dochód od 0 do 150 zł – od 86% do 84% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 ze zm.)

b) dochód od 151 zł. do 250 zł. – od 83% do 82% w/w kwoty

c) dochód od 251 zł. do 316 zł. – od 81% do 80% w/w kwoty

 

§ 3.

Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że  49 groszy pomija się, natomiast 50 groszy i więcej przyjmuje się za pełną złotówkę.

 

§ 4.

1. Stypendium udziela się w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na:

a) zakup podręczników,  pomocy naukowych i odzieży  sportowej

b) pokrycie kosztów wynikających z udziału w zajęciach edukacyjnych poza szkołą ( np. kursy, zajęcia dokształcające, treningi, gra na instrumencie)

c) pokrycie innych kosztów edukacyjnych

2. Stypendium przyznaje się na jeden lub kilka celów wyżej wymienionych.

 

§ 5.

1.Stypendia przyznawane na okres od stycznia do czerwca 2005r. wypłacone będą w terminie do 30 czerwca 2005r.

2. Stypendia przyznawane na rok szkolny 2005/2006 i następne wypłaca się rodzicowi lub pełnoletniemu uczniowi za okres :

a) od września do grudnia – w terminie do 31 grudnia danego roku

b) od stycznia do marca  – w terminie do 31 marca danego roku

c) od kwietnia do czerwca – w terminie do 30 czerwca danego roku

 

§ 6.

1. Rodzic lub pełnoletni uczeń są zobowiązani do dostarczenia do Urzędu Gminy Sulików oświadczenia o sposobie wydatkowania przyznanych świadczeń pieniężnych według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały w terminie dwóch miesięcy  po upływie terminów określonych w § 5 ust. 2 lit. a-c tj. odpowiednio:

do 28 lutego, do 31 maja, do 31 sierpnia

danego roku.

2. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty ( faktury, rachunki, paragony) potwierdzające fakt wydatkowania środków finansowych przyznanych na cele określone w § 4  ust. 1 lit. a-c .

3. W przypadku nie zrealizowania obowiązku określonego w ust. 1 i 2 Wójt Gminy wstrzymuje wypłatę przyznanego dalszego świadczenia pieniężnego.

 

§ 7.

W przypadku, gdy wysokość środków przeznaczonych na stypendia jest mniejsza niż potrzeby wynikające ze złożonych wniosków kwalifikujących się do udzielenia stypendium pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

a) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach;

b) występuje w rodzinie: niepełnosprawność, ciężka choroba, wielodzietność

Miesięczna wysokość stypendium wynosi wówczas od 82% do 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.

 

§ 8.

Wnioski o stypendia składa się w Urzędzie Gminy Sulików.

 

§ 9.

Zasiłek udziela się w formie świadczenia pieniężnego i wypłaca w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o jego przyznaniu.

 

§ 10.

Do ubiegania się o zasiłek stosuje się odpowiednio przepis § 8.

 

§11.

Zasiłek szkolny udzielony jest w zależności od zdarzenia losowego dotyczącego:

a) śmierci członka rodziny, ciężkiej choroby w rodzinie

b) klęski żywiołowej

c) innych zdarzeń wpływających na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia, zakłócających jego przebieg edukacji

 

§ 12.

Zasiłki przyznaje się do wyczerpania środków, które pochodzą z części dotacji przeznaczonej na stypendia szkolne.

 

§ 13.

Rodzice lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 16 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr. 281, poz. 2781) dodała nowy rozdział 8a w brzmieniu:

Załączniki do pobrania: 2005-05-02 09:38:35 - Załącznik 1 do uchwały XXVII/174/05 (25.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3313
Nazwa dokumentu: XXVII_174_05
Skrócony opis: W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-05-02 09:37:13
Data udostępnienia informacji: 2005-05-02 09:37:13
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-14 11:12:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner