logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus XXVIII_177_05
         minus XXVIII_178_05
         minus XXVIII_179_05
         minus XXVIII_180_05
         minus XXVIII_181_05
         minus XXVIII_182_05
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Kwiecień > XXVIII_179_05

Uchwała Nr XVIII/179/05

Rady Gminy Sulików

z 27 kwietnia 2005r.

 

W sprawie: likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Biernej w miejscowości Radzimów Górny.

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 ze zm.)  w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.  2572 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2005r. likwiduje się Filię Szkoły Podstawowej w Biernej zlokalizowaną w miejscowości Radzimów Górny.

 

 

§ 2

Dzieciom uczęszczającym do objętej likwidacją szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki oraz uczęszczania do oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Biernej.

 

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Sulików.

 

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

UZASADNIENIE

 

Do Filii Szkoły Podstawowej w Biernej mieszczącej się w Radzimowie Górnym w roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało do klasy I i II tylko dziewięcioro dzieci, a do oddziału wychowania przedszkolnego czworo dzieci. Dane demograficzne lat 1999 do 2004r. potwierdzają niską liczbę urodzeń dzieci. Również uwarunkowania ekonomiczno-finansowe uzasadniają włączenie tej szkoły do Szkoły Podstawowej w Biernej.

Dnia 3 lutego 2005r. odbyło się zebranie informujące rodziców dzieci o zamiarze likwidacji Filii Szkoły w Radzimowie Górnym, a do nieobecnych rodziców wysłano odpowiednie pisma. Dnia 7 lutego 2005r. powiadomiono Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który wydał pozytywną opinię Postanowieniem Nr 106/05 dnia  21 .03 .2005r.

Dnia 25. 02 .2005r. Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Filii Szkoły w Radzimowie Górnym. Uzyskano pozytywne opinie na temat likwidacji od Forum Związków Zawodowych we Wrocławiu  dnia 14. 02. 2005r. i Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sulikowie dnia 21. 03. 2005r.

W tym stanie rzeczy włączenie Filii Szkoły Podstawowej w Radzimowie Górnym do Szkoły Podstawowej w Biernej zracjonalizuje sieć szkolną i wydatki finansowe. 

Ilość odwiedzin: 2505
Nazwa dokumentu: W sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Biernej w miejscowości Radzimów Górny.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2005-05-02 10:56:09
Data udostępnienia informacji: 2005-05-02 10:56:09
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-05 10:52:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner