logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XXX_187_05
         minus XXX_188_05
         minus XXX_189_05
         minus XXX_190_05
         minus XXX_191_05
         minus XXX_192_05
         minus XXX_193_05
         minus XXX_194_05
         minus XXX_195_05
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Czerwiec > XXX_191_05

Uchwała Nr XXX/191/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 23 czerwca 2005r.

 

W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001r.), Rada Gminy Sulików

uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfę dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w wysokości:

a)      gospodarstwa domowe: - za 1m³ wody – 2,10 zł netto + VAT tj. 2,25 zł brutto;

b)      pozostali odbiorcy : - za 1m³ wody – 3,00 zł netto + VAT tj. 3,21 zł brutto;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIX/134/04 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2005 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulikowie.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

UZASADNIENIE:

 

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu  ścieków  (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ( Dz. U. Nr 26, poz. 257), nakładają na przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne obowiązek określenia taryfy na jeden rok. Rada Gminy w dniu 30 czerwca 2004r. zatwierdziła taryfy na wodę obowiązujące od 1 sierpnia 2004r. Zgodnie z w/w ustawą stawki zatwierdzone tą uchwałą obowiązują do 31 lipca bieżącego roku. Obecna uchwała zatwierdza taryfy na wodę obowiązujące  od 1 sierpnia 2005r. do 31 lipca 2006r.

Przewodniczący Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

Ilość odwiedzin: 2451
Nazwa dokumentu: XXX_191_05
Skrócony opis: W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-08-04 10:06:46
Data udostępnienia informacji: 2005-08-04 10:06:46
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-14 11:19:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner