logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      minus Listopad
         minus XXXIV_212_05
         minus XXXIV_213_05
         minus XXXIV_214_05
         minus XXXIV_215_05
         minus XXXIV_216_05
         minus XXXIV_217_05
         minus XXXIV_218_05
         minus XXXIV_219_05
         minus XXXIV_220_05
         minus XXXIV_221_05
         minus XXXIV_222_05
         minus XXXIV_223_05
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Listopad > XXXIV_217_05

Uchwała Nr XXXIV/217/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 21 listopada 2005 r.
 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1](tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Sulików uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 3
do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 4
do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
Tracą moc uchwały: nr II/12/02 Rady Gminy Sulików z dnia 05 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjęcia wzorów wykazów i deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązującego na terenie gminy
Sulików oraz nr XII/97/03 Rady Gminy Sulików z 26 listopada 2003 r. sprawie zmiany uchwały ustalającej wzory wykazów i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Sulików.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie
od roku podatkowego 2006.
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Franciszek Fleszar 

[1]Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad
dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych 
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


 

 

Uzasadnienie
 Zgodnie z art. 63 ustawy – Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym
art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące
płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Przepis art. 63
Ordynacji podatkowej, w/w brzmieniu wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2006 r.Wobec powyższego wprowadza się nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych, które uwzględniają nową zasadę zaokrąglania do pełnych złotych.
                                                                                                                                                 
Przewodniczący
Rady Gminy
Franciszek Fleszar

Ilość odwiedzin: 4604
Nazwa dokumentu: XXXIV_217_05
Skrócony opis: W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 13:16:46
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 13:16:46
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-17 14:27:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner