logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      minus Listopad
         minus XXXIV_212_05
         minus XXXIV_213_05
         minus XXXIV_214_05
         minus XXXIV_215_05
         minus XXXIV_216_05
         minus XXXIV_217_05
         minus XXXIV_218_05
         minus XXXIV_219_05
         minus XXXIV_220_05
         minus XXXIV_221_05
         minus XXXIV_222_05
         minus XXXIV_223_05
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Listopad > XXXIV_218_05

Uchwała Nr XXXIV/218/05

Rady Gminy Sulików

z  21 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. nr 9 poz. 43

ze zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11 poz. 50 ze zm.), Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się stawki opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie w następującej wysokości:

1. Wywóz nieczystości stałych:

     a) z zakładów i jednostek budżetowych

         podległych Radzie Gminy Sulików:                                  34,00 zł (m³);

     b) od pozostałych podmiotów prawnych i fizycznych:           36,00 zł (m³);

     c) innych nieczystości stałych (gruz, ziemia, szlaka)

         przy załadunku ręcznym z pryzmy:                                    106,00zł(m³);

2. Opróżnianie koszy ulicznych:                                                  1,50 zł (szt.);

3. Zamiatanie ręczne:                                                            7,00 zł (100 m²);

4. Przyjmowanie nieczystości stałych na wysypisko w Sulikowie:

     a) dostarczane samochodem specjalistycznym

         z terenu miasta Zawidów:                                                 18,00 zł (m³);

     b) dostarczane przez osoby fizyczne oraz osoby prowadzące

         działalność gospodarczą z terenu Gminy Sulików:             18,00 zł (m³);

5. Użytkowanie pojemników miesięcznie:

     a) pojemnik 110 l                                                                 3,50 zł (szt.)

     b) pojemnik 1100 l                                                             25,00 zł (szt.)

6. Czyszczenie studzienek ulicznych [raz na kwartał]                 18,00zł  (szt.)

7. Koszenie trawników oraz terenów zielony                      22,00 zł (100 m²)

8. Cięcie gałęzi, konarów                                                         22,00 zł (1 h)

9. Utrzymanie czystości przystanków znajdujących

    się na terenie Gminy Sulików:               15,00 zł (miesięcznie/1 przystanek).

 

§ 2.

Do stawek określonych w § 1 dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXII/151/04 Rady Gminy Sulików z dnia 15 listopada

2004 roku, zmieniona uchwałą Nr XXV/160/05 z dnia 26 stycznia 2005 roku

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne

świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2006 roku.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar


UZASADNIENIE:

 Proponowana wysokość stawek za wywóz nieczystości stałych

jest spowodowana rosnącymi kosztami świadczenia tej usługi min. wzrost ceny paliwa, niwelacji wysypiska, opłat kierowanych do wydziału ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Proponowana stawka za koszenie trawników oraz terenów zielonych, a także cięcie gałęzi i konarów nie była zwiększana przez okres dwóch lat, przez kiedy to wzrosły koszty pracy i materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo nastąpił wzrost ceny benzyny bezołowiowej średnio o 22%.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

Ilość odwiedzin: 3038
Skrócony opis: W sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Staszczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 07:43:29
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 07:43:29
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-09 08:15:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner