logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      minus Listopad
         minus XXXIV_212_05
         minus XXXIV_213_05
         minus XXXIV_214_05
         minus XXXIV_215_05
         minus XXXIV_216_05
         minus XXXIV_217_05
         minus XXXIV_218_05
         minus XXXIV_219_05
         minus XXXIV_220_05
         minus XXXIV_221_05
         minus XXXIV_222_05
         minus XXXIV_223_05
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Listopad > XXXIV_220_05

 
Uchwała Nr XXXIV/220/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 21 listopada 2005r.
 

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym
w Sulikowie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), w związku
 z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty
( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)      
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu, na którą
składa się:
a) opłata stała – koszt przygotowania posiłków,
b) opłata przeznaczona na zakup produktów żywnościowych.
 
§ 2.
Wysokość opłaty stałej, o której mowa w § 1 pkt 1a, ustala się
w wysokości 80 zł miesięcznie dla dzieci 3 –5 letnich.
 
§ 3.
Wysokość opłaty stałej dla dzieci 6 letnich uzależniona jest od ilości spożywanych dziennie posiłków i wynosi miesięcznie odpowiednio:
- śniadania          25 zł
 - obiady             40 zł
- podwieczorki   15 zł
 
§ 4.*
Opłata stała, o której mowa w § 1 pkt 1a, jest uiszczana niezależnie od obecności dziecka w przedszkolu.
§ 5.
1. Ustala się opłatę, o której mowa w § 1 pkt. 1b za całodzienne wyżywienie
    w wysokości 3,80 zł, w tym za:
- śniadanie         1,00 zł,
 - obiad               2,00 zł,
- podwieczorek 0,80 zł.
 
2. Opłata jest uiszczana w zależności od rodzaju i ilości spożywanych przez
dziecko posiłków i ulega pomniejszeniu odpowiednio o dzienną stawkę
żywieniową w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zgłoszonej dyrektorowi najpóźniej w dniu jego nieobecności na godzinę przed pierwszym posiłkiem
 
§ 6.
Opłaty miesięczne, o których mowa w § 1 pkt 1a i 1b uiszczane będą z góry
w terminie do 15 każdego miesiąca.
 
§ 7.*
Wprowadza się następujące zasady udzielania ulg i zwolnień od opłaty stałej:
1. Dla rodzin, których dwoje i więcej dzieci uczęszcza do przedszkola:
- opłata stała na drugie dziecko wynosi 80% odpłatności,
- opłata stała na trzecie dziecko wynosi 70 % odpłatności,
- i każde następne dziecko - opłata stała ulega zmniejszeniu o kolejne 10 %.
2. Upoważnia się dyrektora przedszkola do stosowania ulg w opłacie stałej na podstawie uzasadnionego wniosku rodziców (opiekunów), w wysokości do 50% odpłatności na każde dziecko pochodzące z rodziny objętej pomocą finansową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 9.
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr VIII/38/1996 z dnia 28 września 1996 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu gminnym, zmieniona uchwałą Nr V/33/97 z dnia 21 czerwca 1997 w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu opłaty za świadczenia w przedszkolu gminnym , zmieniona uchwałą nr V/39/1998 z dnia 23 maja 1998 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Gminnym i zmienione uchwałą nr XXVII/176/2001
w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie z dnia 10 lutego 2001r.
 
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku.
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Franciszek Fleszar

UZASADNIENIE
 
Uchwała nr XXVIII/176/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 2001.02.10 w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie wprowadziła zmiany opłaty stałej i ustaliła je na poziomie 75 zł za korzystanie z trzech posiłków i 25 zł za korzystanie z jednego posiłku. Od tego
czasu opłata ta nie była zmieniana i weryfikowana w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Proponowana zmiana ustala opłaty na poziomie rzeczywistych kosztów pośrednich niezbędnych w przygotowaniu posiłków.
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Franciszek Fleszar
 
*- Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.II.0911-13/517/05 z 15 grudnia 2005r stwierdził nieważność § 4, i § 7 ust. 2 uchwały Rady Gminy Sulików nr XXXIV/220/05 z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym
w Sulikowie.
 

Ilość odwiedzin: 2765
Skrócony opis: W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Szczepańska
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 08:37:51
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 08:37:51
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-27 10:14:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner