logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      minus Listopad
         minus XXXIV_212_05
         minus XXXIV_213_05
         minus XXXIV_214_05
         minus XXXIV_215_05
         minus XXXIV_216_05
         minus XXXIV_217_05
         minus XXXIV_218_05
         minus XXXIV_219_05
         minus XXXIV_220_05
         minus XXXIV_221_05
         minus XXXIV_222_05
         minus XXXIV_223_05
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Listopad > XXXIV_221_05

Uchwała Nr XXXIV/221/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 21 listopada 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591),

art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175,

poz. 1459) w związku z art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) 
Rada Gminy Sulików
uchwala, co następuje

 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia

    prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo

    własności nieruchomości, które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele

    mieszkaniowe w wysokości, z zastrzeżeniem ust.2

 

1) 50%, gdy użytkowanie wieczyste trwało 5 lat i krócej do dnia wejścia

    w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

2) 60%, gdy użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 5 lat i krócej niż 10 lat

3) 70%, gdy użytkowanie wieczyste trwało 10 lat i dłużej oraz krócej niż 20 lat

4) 80%, gdy użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i dłużej oraz krócej niż 25 lat

5) 90%, gdy użytkowanie wieczyste trwało 25 lat i dłużej

 

2. Wyraża się zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia

    prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo

    własności tych nieruchomości, które są wykorzystywane lub przeznaczone

    na cele mieszkaniowe gdy przekształcenie następuje na rzecz użytkowników

    wieczystych lub ich następców prawnych, którzy wnieśli jednorazową opłatę 

    za cały okres użytkowania wieczystego, zgodnie z obowiązującymi wówczas

    przepisami prawa.

 

3. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nieruchomości bonifikaty udziela

    się proporcjonalnie do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 30% od opłaty

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności nieruchomości rolnych stanowiących własność

gminy Sulików.

 

§ 3

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę stanowiących własność gminy Sulików.

 

§ 4

 Nie stosuje się bonifikaty w przypadku rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele

wymienione w §1, §2 i §3.

 

§ 5

Osoba składająca wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wnosi zaliczkę  w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych)

na poczet kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji. Różnica pomiędzy kwotą uiszczonej zaliczki, a faktycznymi kosztami przygotowania podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 7

Traci moc uchwała nr X/83/03 Rady Gminy Sulików z dnia 24 września 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar


Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w związku z art.

68 ust.1 pkt  1 ustawy z dnia 21 sierpnia 19997r. o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Wysokość stawek bonifikaty uzależniona została od okresu trwania użytkowania wieczystego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

Ilość odwiedzin: 3046
Skrócony opis: W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 09:49:55
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 09:49:55
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-09 10:13:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner