logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus XXXVIII_251_06
         minus XXXVIII_252_06
         minus XXXVIII_253_06
         minus XXXVIII_254_06
         minus XXXVIII_255_06
         minus XXXVIII_256_06
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Kwiecień > XXXVIII_252_06

Uchwała nr XXXVIII/252/06
Rady Gminy Sulików
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.
 
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmn) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu, Rada Gminy Sulików uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików o następującej treści:
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.
§ 2.
Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Sulików.
§ 3.*
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) chowie zwierząt - rozumie przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania,   - rozumie przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania,  
2) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmn.),
- rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmn.),
3) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości, rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,
4) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. nr 106, poz. 1002 ze zmn.),  rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. nr 106, poz. 1002 ze zmn.),  
5) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy     z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. nr 106, poz. 1002 ze zmn.), rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy     z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. nr 106, poz. 1002 ze zmn.),
6) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002r. nr 207 poz. 1762 ze zmn.), - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002r. nr 207 poz. 1762 ze zmn.),
7) przedsiębiorstwie wywozowym - rozumie się przez to przedsiębiorstwo upoważnione,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz.2008) ze zmn).
rozumie się przez to przedsiębiorstwo upoważnione, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz.2008) ze zmn).
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulików                                                          
 § 4.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie posiadanej nieruchomości poprzez :
W zakresie stałych odpadów komunalnych:
a) wyznaczenie na terenach, do których posiadają tytuł prawny:
 - miejsc do ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia stałych    
        odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim stanie
       sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 - miejsc do ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów  
       pochodzących z selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 
       budowlanych (z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz 
       utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
       technicznym,
b) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
c) zawarcie pisemnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą   posiadającym   zezwolenie    na    prowadzenie działalności w takim zakresie,
zapewnienie odbioru odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych,
odpadów niebezpiecznych oraz porzuconych wraków pojazdów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z zm.) i ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 ze zm.),
f) przechowywanie dowodów płacenia za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i okazywanie wymienionych dokumentów organom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzenia kontroli.
 
2. W zakresie nieczystości ciekłych:
 
a) odprowadzanie nieczystości ciekłych do sieci kanalizacji sanitarnej lub jeżeli brak jest takiej sieci, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, spełniających wymogi określone 
w odrębnych przepisach ,
 
b) zawarcie pisemnej umowy na odbiór ścieków lub umowy na opróżnienie zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych oraz osadnika z przydomowej oczyszczalni ścieków, z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności
w takim zakresie,
 
c) przyłączenie nieruchomości zabudowanych, w tym również wyposażonych
w bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych, do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
 
d) przechowywanie umów i dowodów płacenia za usługi w zakresie opróżniania zbiorników nieczystości ciekłych oraz dostawy wody pitnej i okazywanie wymienionych dokumentów organom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzenia kontroli.
 
 
3. W zakresie selektywnej zbiórki odpadów:
 
a) stworzenie przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych warunków prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, a w szczególności metalu, szkła i tworzyw sztucznych,
 
b) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności 0,11 m3 odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów posegregowanych odpadów dostarczane przez przedsiębiorstwo wywozowe,
 
4. W zakresie utrzymania czystości i porządku na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego:
 
a) uprzątanie błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń
z powierzchni nieruchomości, a w szczególności z jezdni i chodników bezpośrednio przylegających do ich nieruchomości,
 
b) gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów oraz nie utrudniający ruch z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni,
 
c) usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się, w szczególności w miejscach nad wejściami
i wyjściami z nieruchomości, bramami, przejściami, w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych tj. chodników i dróg publicznych,
 
d) utrzymanie w należytym stanie sanitarno - porządkowym i technicznym placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku, dokonywanie wymiany piasku
w piaskownicach dla dzieci w terminach wynikających z obowiązujących przepisów sanitarnych,
 
e) wyposażenie miejsc publicznych takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo - usługowe, parki, w uzależnioną od natężenia ruchu, odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne o pojemności od 10 l do 60 l,
 
f) w przypadku lokali gastronomicznych, w których prowadzona jest działalność typu mała gastronomia oraz stałych punktów sprzedaży artykułów spożywczych,
w tym artykułów owocowo - warzywnych, ustawienie przed lokalem lub punktem sprzedaży co najmniej jednego kosza ulicznego na drobne odpady komunalne
o pojemności nie mniejszej niż 60 l,
 
g) ustawienie pojemników i innych urządzeń do zbierania odpadów w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami oraz nie powodujący nadmiernych uciążliwości
i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich. 
 
 
§ 5.*
 
1.       Powstałe w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe oraz odpady
z remontów składowane są na gminnym składowisku odpadów komunalnych
w Sulikowie. Właściciel odpadu dostarcza w/w odpad we własnym zakresie na teren gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie.
 
2.       Usługi w zakresie odbioru, transportu i składowania odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych świadczone są przez firmy spoza terenu gminy Sulików, o których bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulików
w wydziale Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
 
 
 § 6.*
 
1. Użytkownik ma obowiązek oznaczenia budynku, lokalu i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych zawierających nazwę ulicy i numer porządkowy nieruchomości.
 
2. Użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, bram oraz innych części budynku służących do wspólnego użytku.
 
 
§ 7.
 
1.       Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami i warsztatami naprawczymi jedynie
w miejscu wyznaczonym przez właścicieli nieruchomości, a powstające ścieki muszą być odprowadzone do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej. Stanowisko przeznaczone do mycia samochodów powinno być wyposażone w ujęcie wody, utwardzoną nawierzchnię ze spadkiem zapewniającym spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.
 
2.       Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone
i usuwane zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 
 

§ 8.*
 
1.       Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
 
a)       spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
 
b)       spalania i wypalania traw;
 
c)       niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej;
 
d)       umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych;
 
e)       wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
 
f)         zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
 
g)       indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach zabronionych;
 
h)       wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
 
i)         wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp.;
 
j)         gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu lub żużla, szlamów, substancji technicznych żrących, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
 
k)       spalania w pojemnikach i w koszach na odpady jakichkolwiek odpadów;
 
l)         wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady , do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;
 
2.       W przypadku stwierdzenia faktu określonego w ust. l lit

Ilość odwiedzin: 3716
Skrócony opis: W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Pawlińska Monika
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pleśnierowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-05-24 12:49:32
Data udostępnienia informacji: 2006-05-24 12:49:32
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-27 09:11:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner