logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XL_260_06
         minus XL_261_06
         minus XL_262_06
         minus XL_263_06
         minus XL_264_06
         minus XL_265_06
         minus XL_266_06
         minus XL_267_06
         minus XL_268_06
         minus XL_269_06
         minus XL_270_06
         minus XL_271_06
         minus XL_272_06
         minus XL_273_06
         minus XL_274_06
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Czerwiec > XL_270_06

Uchwała Nr XL/ 270/06

 

Rady Gminy Sulików

 

z dnia 28 czerwca 2006 roku

 

 

 

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do usług komunalnych na 2006 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.] oraz art. 24 ust. 4 oraz 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych [Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005r. ze zm.] Rada Gminy Sulików

 

uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Uchwała określa stawki, szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji przedmiotowych do usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej.

 

 

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

 1. Zakładzie – rozumie się przez to zakład budżetowy:

   

  1. Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie,

    

 2. Cena sprzedaży – rozumie się przez to cenę usług ustaloną przez Radę Gminy,

   

 3. Koszt jednostkowy – rozumie się przez to skalkulowana cenę wywozu nieczystości stałych, cenę utrzymania 1 m² powierzchni lokalu komunalnego zarządzanego przez Zakład a także cenę remontu 1 m² lokalu komunalnego przeprowadzonego przez Zakład będącą wynikiem podzielenia zaplanowanej w danym roku budżetowym kwoty przeznaczonej na remonty przez liczbę m² powierzchni lokali komunalnych przeznaczonych do remontu, według uzasadnionych kosztów własnych poniesionych w kwartale poprzedzającym okres rozliczenia z otrzymanej dotacji,

   

 4. Miernik rzeczowy – rozumie się przez to ilość m³ wywiezionych nieczystości stałych oraz ilość m² powierzchni lokali komunalnych zarządzanych i wyremontowanych przez Zakład,

   

 5. Należna dotacja – rozumie się przez to iloczyn stawki dotacji przedmiotowej i miernika rzeczowego.

   

 

 

§ 3

 

1.      Ustala się stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

 

a)      1 m³ wywiezionych nieczystości stałych – 5,71 zł;

 

b)      1 m² utrzymywanych lokali komunalnych – 5,31 zł;

 

c)      1 m² remontowanych lokali komunalnych – 38,34 zł;

 

2.      Szczegółową kalkulację stawki dotacji przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

 

 

 

§ 4

 

1.      Zakład otrzymuje dotację przedmiotową bezpośrednio z rachunku bieżącego Urzędu Gminy w wysokości jednak nie wyższej od ustalonego na ten cel planu wydatków w budżecie.

 

2.      Łączna dotacja dla Zakładu nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności.

 

3.      Po przekroczeniu planu, o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy występuje z wnioskiem do Rady o zmianę ceny usługi lub o zmianę w budżecie planowanej kwoty dotacji.

 

 

 

§ 5

 

1.      Zakład sporządza nie później niż w ciągu 25 dni po upływie każdego kwartału, rozliczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

2.      Ostateczne rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres roczny Zakład dokonuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

 

3.      Dwa egzemplarze rozliczenia Zakład przedkłada Wójtowi Gminy, który dokonuje jego analizy, a następnie zatwierdza należną dotację.

 

4.      Jeden egzemplarz zatwierdzonego rozliczenia otrzymuje Zakład, celem odpowiedniego ujęcia w księgach rachunkowych.

 

 

 

§ 6

 

 

 

Zakład otrzymuje kwartalną zaliczkę na dotację przedmiotową w wysokości 1/2 planowanej na dany rok kwoty dotacji w terminie do:

 

v     20 lipca;

 

v     20 października

 

danego roku budżetowego.

 

 

 

§ 7

 

Podstawą obliczenia należnej kwoty dotacji do usług komunalnych, o których mowa w § 3, stanowi udokumentowana zaewidencjonowana:

 

a)      ilość wywiezionych nieczystości stałych,

 

b)      ilość utrzymywanych m² powierzchni lokali komunalnych,

 

c)      ilość wyremontowanych m² powierzchni lokali komunalnych.

 

 

 

§ 9

 

Kwotę należnych dotacji przedmiotowych zaokrągla się do pełnych złotych.

 

 

 

§ 10

 

Stawki dotacji przedmiotowych określone w § 3 stosuje się do usług komunalnych od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

 

 

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

 

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

 

Rady Gminy

 

Franciszek Fleszar

 


SPROSTOWANIE
do uchwały nr XL/270/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do usług komunalnych na 2006 rok
W uchwale nr XL/270/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do usług komunalnych na 2006 rok w § 6 prostuje się oczywistą pomyłkę wykreślając wyraz

Załączniki do pobrania: 2006-07-13 08:39:28 - Załącznik 1 do uchwały nr XL/270/06 (78.79 kB)
2006-07-13 08:41:10 - Załącznik 2 do uchwały nr XL/270/06 (49.93 kB)

Ilość odwiedzin: 2503
Skrócony opis: w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do usług komunalnych na 2006 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-07-12 14:48:08
Data udostępnienia informacji: 2006-07-12 14:48:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-04 21:29:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner