logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
   plus Struktura organizacyjna
   plus Organa SPS
   minus Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
      minus Zasady usprawiedliwiania nieobecności
   plus Szkoła Podstawowa
   plus Majątek zespołu szkół
   plus Środowiskowa Hala Sportowa
   plus Komunikaty
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


Statut

  

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

im. Jana Pawła II

w Sulikowie

 

 ustalony na podstawie:

1.       ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126);

2.      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami);

3.      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199., poz. 2046) z późniejszymi zmianami;

4.       uchwały Nr XXXII/204/05 Rady Gminy Sulików z dnia 30 sierpnia 2005 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.   Oświatowa jednostka organizacyjna – zwana dalej „zespołem szkół” – nosi nazwę „Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie”.

2.   Nazwa zespołu szkół jest używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się pomijanie słów „w Sulikowie” w przypadkach, gdy obok nazwy zespołu szkół podaje się jego siedzibę.

3.    Zespół szkół jest oświatową jednostką organizacyjną, w skład której wchodzą:

1)      Szkoła Podstawowa w Sulikowie typu publicznej szkoły sześcioletniej,

2)      Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie typu publicznego trzyletniego gimnazjum.

4.   Siedzibą zespołu szkół jest miejscowość Sulików w województwie dolnośląskim, ulica Zgorzelecka 28.

5.    Obwód szkolny zespołu szkół obejmuje teren gminy Sulików.

6.   Nadzór pedagogiczny prowadzi Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

§ 2.

1.    Organem prowadzącym zespół szkół jest samorząd lokalny - Gmina Sulików.

2.   Gmina Sulików wykonuje czynności organu prowadzącego poprzez swoje organy: Radę Gminy i Wójta Gminy.

3.    Gmina Sulików odpowiada za działalność zespołu szkół, a w szczególności:

a)      zapewnia warunki działania szkół, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,

b)      wykonuje zadania inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów szkolnych,

c)      zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną,

d)      wyposaża zespół szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.

 

§ 3.

1.   Zespół szkół używa tablic i pieczęci nagłówkowej o treści rozmieszczonej w kolejnych wierszach od góry: pełna nazwa zespołu szkół, siedziba zespołu szkół. Dopuszcza się tworzenie wersji pieczęci, gdzie w treści może znaleźć się dodatkowo: kod pocztowy, numer telefonu, znak statystyczny Regon, numer identyfikacji podatkowej, adres internetowy lub nazwa województwa.

2.   Zespół szkół nosi imię patrona nadane przez Radę Gminy na wspólny wniosek Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich szkół wchodzących w skład zespołu szkół.

3.   Zniesienie lub zmiana imienia wymaga powtórzenia procedury określonej w ust. 2.

4.   W zespole szkół stosuje się ceremoniał szkolny oraz używa sztandaru i godła zespołu wg wzorów i treści określonych w Regulaminie ceremoniału Zespołu Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie.

5.   Regulamin, o którym mowa w ust.4., przygotowują opiekunowie Samorządów Uczniowskich wraz z przedstawicielami tychże samorządów, a uchwalają Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu.

 

§ 4.

1.      Szczegółowe cele, zadania i organizację szkół wchodzących w skład zespołu zawierają statuty poszczególnych szkół.

 

 

Rozdział 2

Organy zespołu szkół

 

§ 5.

1.      Organami zespołu szkół są:

1)      Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zwany dalej „Dyrektorem”,

2)      Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej,

3)      Rada Pedagogiczna Publicznego Gminnego Gimnazjum,

4)      Rada Rodziców Szkoły Podstawowej,

5)      Rada Rodziców Publicznego Gminnego Gimnazjum,

6)      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej,

7)      Samorząd Uczniowski Publicznego Gminnego Gimnazjum.

 

§ 6.

1.   Stanowisko Dyrektora zespołu szkół powierza Wójt Gminy osobie spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.

2.    Dyrektor zespołu szkół w szczególności:

1)      kieruje działalnością zespołu szkół oraz reprezentuje je na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w zespole szkół oraz kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego w obwodzie szkolnym,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie Wójta Gminy oraz Kuratorium Oświaty,

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu szkół zaopiniowanym przez Rady Pedagogiczne i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)      organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę zespołu szkół oraz dba o jego mienie,

7)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3.    Dyrektor zespołu szkół podejmuje decyzje w sprawie:

1)          spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą,

2)          zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu szkół,

3)          powierzenia stanowisk kierowniczych i odwołania z nich, o ile zostaną utworzone,

4)          przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu szkół,

5)          awansu nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego,

6)          przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

7)          przydziału zakresu czynności pracownikom administracyjnym i obsługi,

8)          zawieszenia zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach,

9)          udzielenia zezwolenia uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna, lub udzielenia odmowy w tej sprawie,

10)      zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, z nauki drugiego języka – na podstawie odpowiednich opinii i orzeczeń,

11)      zgody na przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,

12)      przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, o ile taki jest utworzony,

13)      skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statutach szkół,

14)      występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli – po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych – oraz pozostałych pracowników zespołu szkół,

15)      wyrażenia zgody lub udzielenia odmowy na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje.

4.    Dyrektor zespołu szkół ponadto:

1)          opracowuje arkusze organizacyjne zespołu szkół,

2)          opracowuje plany finansowe jednostki oraz plan dochodów własnych,

3)          ustala tygodniowy rozkład zajęć,

4)          prowadzi dokumentację pedagogiczną,

5)          tworzy stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego,

6)          przewodniczy Radom Pedagogicznym,

7)          składa Radom Pedagogicznym sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz z działalności zespołu szkół,

8)          tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe oraz powołuje przewodniczących na wniosek zespołu,

9)          sprawuje nadzór nad biblioteką zespołu szkół, a w szczególności:

a)       zapewnia pomieszczenia i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na działalność,

b)       kontroluje stan mienia, ewidencji i opracowania zbiorów oraz odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki przy każdej zmianie pracowników,

c)       zatrudnia pracowników zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zatwierdza przydziały czynności pracowników,

d)       zapewnia realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych biblioteki,

e)       zatwierdza Regulamin biblioteki szkolnej.

9)          dokonuje oceny pracy nauczycieli,

10)      zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy,

11)      przestrzega postanowień statutów szkół wchodzących w skład zespołu szkół w sprawie nagród i środków wychowawczych stosowanych wobec uczniów,

12)      rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy uczniami a nauczycielami lub rodzicami  a nauczycielami.

5.   Dyrektor zespołu szkół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radami Pedagogicznymi, Radami Rodziców i Samorządami Uczniowskimi.

 

§ 7.

1.   Kompetencje, zadania i organizację organów zespołu szkół wymienionych w § 5. pkt. 2-7 określają statuty szkół wchodzących w skład zespołu.

 

Rozdział 3

Organizacja zespołu szkół

 

§ 8.

1.  Podstawą prawną działalności zespołu szkół jest uchwała Rady Gminy Sulików o jego utworzeniu oraz niniejszy Statut.

 

§ 9.

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład zespołu, opracowane przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem  szkolnego planu nauczania.

 

§ 10.

1.  Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 11.

1.      Statuty szkół wchodzących w skład zespołu określają:

1)      zasady tworzenia oddziałów, grup i system prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2)      zasady prowadzenia kół i zespołów zainteresowań oraz zajęć nadobowiązkowych,

3)      sposób sprawowania opieki wychowawczej, pedagogicznej i psychologicznej .

 

§ 12.

1.      Zespół szkół organizuje wspólne dla szkół wchodzących w skład zespołu szkół:

1)      bibliotekę szkolną,

2)      świetlicę,

3)      stołówkę i system dożywiania uczniów,

4)      obsługę administracyjną i gospodarczą.

 

§ 13.

1.  Biblioteka zespołu szkół jest interdyscyplinarną, informacyjno – dydaktyczną pracownią szkolną, służącą:

1)      realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

2)      realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkół wchodzących w skład zespołu szkół,

3)      doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,

4)      popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

5)      popularyzowaniu wiedzy o regionie.

2.   Z biblioteki zespołu szkół mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu szkół, rodzice uczniów, a także inne osoby, na warunkach określonych w regulaminie biblioteki.

3.    Do zadań biblioteki szkolnej należy:

1)      gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2)      udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

3)      zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych zgłaszanych przez użytkowników biblioteki,

4)      wspieranie realizacji programów nauczania i wychowania oraz podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

5)      przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,

6)      rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno – rekreacyjnych.

4.   Pracownicy biblioteki realizują jej zadania podejmując działania pedagogiczne, prace organizacyjno – techniczne oraz inne obowiązki powierzone przez Dyrektora zespołu szkół. Do prac organizacyjno – technicznych zalicza się przede wszystkim:

1)      gromadzenie zbiorów i czynności z nim związane,

2)      opracowanie i organizacja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami,

3)      prowadzenie warsztatu informacyjnego zarówno w formie tradycyjnej (katalog alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy) jak i w formie zautomatyzowanych systemów bibliotecznych,

4)      prowadzenie określonej przepisami szczególnymi dokumentacji pracy biblioteki,

5)      sporządzanie planów pracy i projektów budżetu biblioteki,

6)      urządzenie lokalu biblioteki, troska o jego wyposażenie i estetyczny wygląd.

5.   Prowadzenie pracy pedagogicznej jest zadaniem nauczyciela bibliotekarza, do którego należy przede wszystkim:

1)      udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki,

2)      rozbudzanie i  rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

3)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

4)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5)      udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,

6)      udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z  nauczycielami, rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi,

7)      opracowanie projektu Regulaminu biblioteki Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz ustalenie zasad porządkowych korzystania z biblioteki szkolnej.

6.   Swoje zadania biblioteka szkolna realizuje w warunkach odpowiednio zorganizowanej bazy materialnej składającej się z:

1)      lokalu bibliotecznego, który stwarza niezbędne możliwości prowadzenia prac organizacyjno – technicznych, wypożyczania i udostępniania zbiorów na miejscu oraz prowadzenia pracy dydaktycznej z jednym oddziałem uczniów, a ponadto zapewnia bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

2)      wyposażenia w odpowiednie meble biblioteczne oraz urządzenia, które umożliwiają:

a)      bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie i udostępnianie zbiorów,

b)      zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego,

3)      ze zbiorów bibliotecznych, spełniających potrzeby i oczekiwania czytelnicze oraz potrzeby informacyjne użytkowników.

 

§ 14.

1.   Zespół szkół organizuje świetlicę szkolną dla uczniów,  którzy  muszą dłużej przebywać w  szkole ze względu na dojazdy i czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów). 

2.   Świetlica szkolna stanowi  pozalekcyjną formę  wychowania i prowadzi działalność opiekuńczą nad uczniami.

3.   Nauczyciel świetlicy dba o bezpieczeństwo, właściwą organizację czasu wolnego uczniów pozostających pod jego opieką.

4.   Szczegółową organizację pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy opracowany przez nauczyciela świetlicy, zatwierdzony przez Dyrektora.

 

§ 15.

1.   Zespół szkół organizuje i prowadzi stołówkę szkolną, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. Dopuszcza się możliwość korzystania ze stołówki osobom spoza zespołu szkół.

2.   Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. Nieodpłatnie ze stołówki mogą korzystać uczniowie, którzy spełniają warunki określone odrębnymi przepisami i otrzymują refundację z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji.

3.   Dopuszcza się możliwość wynajmu pomieszczeń stołówki i świadczenie usług osobom fizycznym i instytucjom.

4.   Zasady funkcjonowania stołówki, jej finansowania oraz system dożywiania uczniów określa regulamin opracowany przez kierownika gospodarczego zatwierdzony przez Dyrektora.

 

§ 16.

1.      Dyrektor zespołu szkół organizuje obsługę finansowo – księgową, administracyjną i gospodarczą, w celu sprawnego zarządzania  pracownikami i obiektami powierzonymi zespołowi szkół do realizacji celów statutowych.

2.      Dla prawidłowego funkcjonowania komórki finansowo – księgowej w zespole szkół zatrudnia się głównego księgowego i specjalistę do spraw księgowości, których zakres obowiązków określa Dyrektor.

3.      Główny księgowy podlega Dyrektorowi i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy komórki finansowo – księgowej. Jest bezpośrednim przełożonym pozostałych pracowników komórki finansowo – księgowej, ustala dla nich szczegółowy przydział czynności i kontroluje ich pracę.

4.      W zespole szkół zatrudnia się kierownika administracyjno–gospodarczego, który kieruje i nadzoruje realizację  całokształtu zadań administracyjno-gospodarczych, a w szczególności:

1)      organizuje i sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonaniem zadań związanych z prawidłową obsługą zespołu szkół,

2)      zabezpiecza budynki i majątek zespołu szkół przed zniszczeniem, kradzieżą i pożarem,

3)      organizuje zaopatrzenie w sprzęt szkolny, gospodarczy, środki dydaktyczne, środki czystości, artykuły kancelaryjne i druki, odzież ochronną i roboczą, pieczęci i inne niezbędne materiały,

4)      prowadzi bieżącą inwentaryzację składników majątkowych.

5.      Kierownik administracyjno–gospodarczy jest bezpośrednim przełożonym pracowników administracyjnych zatrudnionych na stanowiskach: referenta do spraw szkolnych, referenta do spraw kadr i intendenta oraz pracowników obsługi zatrudnionych na stanowiskach: sprzątaczek, konserwatorów, portierów, palacza, kucharki i pomocy kuchennej, którym przygotowuje szczegółowe zakresy czynności oraz:

1)      organizuje i nadzoruje ich pracę,

2)      wnioskuje do Dyrektora w sprawach wynagradzania, nagród i kar.

6.      Pracownik zatrudniony na stanowisku referenta do spraw szkolnych jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie kancelarii zespołu szkół.

7.      Pracownik zatrudniony na stanowisku referenta do spraw kadr jest odpowiedzialny za prowadzenie i zabezpieczenie akt osobowych pracowników zespołu szkół oraz ich obsługę kadrową.

8.      Pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z prowadzeniem stołówki szkolnej i dożywaniem dzieci, a szczególnie za:

1)      właściwe zaopatrzenie i gospodarkę środkami żywności,

2)      przygotowanie jadłospisów z uwzględnieniem właściwych norm żywieniowych,

3)      prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących żywienia,

4)      współpracę z komórką finansowo – księgową w zakresie rozliczania działalności stołówki.

9.      Wszyscy pracownicy komórki finansowo – księgowej, administracyjni i obsługi są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej i dbania o dobre imię zespołu szkół.

 

Rozdział 4

Nauczyciele i inni pracownicy

 

§ 17.

1.   W zespole szkół zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.   Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników, o których mowa w ust. 1., określają odrębne przepisy.

3.   Ilość zatrudnianych nauczycieli i pracowników administracyjno – gospodarczych co roku określają arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład zespołu szkół.

4.    Zakresy czynności pracownikom administracyjnym i obsługi nadaje Dyrektor.

 

§ 18.

1.   Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.    Do obowiązków nauczycieli należy:

1)      aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,

2)      przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

3)      stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

4)      stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

5)      wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,

6)      sprawiedliwe  i  bezstronne traktowanie  wszystkich  uczniów z poszanowaniem ich prywatności i godności,

7)      udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

8)      dbałość o poprawność językową uczniów,

9)      kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji,

10)  współpraca z biblioteką gimnazjum w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej,

11)  pełnienie dyżuru zgodnie z opracowanym harmonogramem,

12)  wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,

13)  używanie w pracowniach, salach gimnastycznych i na boiskach tylko sprawnego sprzętu,

14)  opracowanie regulaminu pracowni i egzekwowanie jego przestrzegania w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości,

15)  systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem BHP,

16)  uczestnictwo w szkoleniach w zakresie BHP, organizowanych przez zakład pracy,

17)  zgłaszanie zauważonych usterek technicznych kierownikowi gospodarczemu lub Dyrektorowi szkoły,

18)  służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

19)  podnoszenie kwalifikacji poprzez aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

20)  zapoznawanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,

21)  przestrzeganie zapisów statutowych oraz posługiwanie się nimi w pracy.

 

§ 19.

1.   Dyrektor zespołu szkół może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe (międzyprzedmiotowe) lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

2.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora zespołu szkół na wniosek zespołu.

3.   Zadaniem zespołów przedmiotowych (międzyprzedmiotowych) jest:

1)       ustalenie zestawu programów nauczania oraz modyfikowanie go w miarę potrzeb,

2)       korelowanie treści nauczania przedmiotów w bloku humanistycznym i matematyczno –­ przyrodniczym,

3)       opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania ich osiągnięć,

4)       budowanie programów naprawczych na bazie diagnozy zewnętrznej i wewnętrznej,

5)       opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania oraz proponowanych przez nauczycieli projektów i programów edukacyjnych,

6)       organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

7)       współpraca z Dyrektorem w zakresie zapewnienia jakości pracy szkoły,

8)       współdziałanie w organizowaniu klas i klasopracowni,

9)       wzbogacanie warsztatu pracy poprzez starania o uzupełnienie wyposażenia szkoły.

4.   Zespoły wychowawcze tworzą wychowawcy klas, katecheci oraz pedagog szkolny. Cele  i zadania zespołów wychowawczych obejmują w szczególności:

1)       przygotowanie i wdrożenie programów wychowawczych oraz programów profilaktyki szkół,

2)       opiniowanie proponowanych przez nauczycieli projektów i programów opiekuńczych i wychowawczych,

3)       organizowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa dla wychowawców klas,

4)       koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów szkoły i zespołu szkół,

5)       kwalifikowanie uczniów do różnych form pomocy.

5.   Zespoły problemowo – zadaniowe mogą być powoływane jako stałe lub doraźne. W skład zespołów problemowo – zadaniowych mogą wchodzić nauczyciele jednej lub obydwu szkół wchodzących w skład zespołu szkół. Zadaniem zespołów problemowo – zadaniowych jest realizacja celów, które były podstawą powołania zespołu.

 

§ 20.

1.   Dyrektor zespołu szkół powierza każdy oddział opiece wychowawczej nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".

2.   Obowiązki wychowawcy danej klasy Dyrektor powierza po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.   Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się uczniami danego oddziału przez cały okres kształcenia na danym etapie.

4.   Na uzasadniony wniosek Rady Rodziców o zmianę wychowawcy lub wniosek nauczyciela wychowawcy Dyrektor zespołu szkół może odwołać nauczyciela z pełnionej funkcji.

5.   Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oddziału, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2)      przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

6.    W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5., wychowawca winien:

1)      zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

2)      zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się w szkole,

3)      zapoznać uczniów z istotnymi postanowieniami dokumentów prawa szkolnego, a zwłaszcza z organizacją szkoły, zasadami oceniania, prawami i obowiązkami ucznia,

4)      opracować we współpracy z rodzicami i uczniami program wychowawczy klasy, uwzględniający wychowanie prorodzinne, a zwłaszcza elementy planu wychowawczego, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki szkoły,

5)      współpracować z rodzicami wspierając ich wysiłki i włączając do rozwiązywania problemów wychowawczych,

6)      uczestniczyć w zebraniach rodziców (wywiadówkach),

7)      utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji zadań i działań wychowawczych,

8)      współdziałać z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie egzekwowania postanowień Regulaminu biblioteki szkolnej.

9)      współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

10)  śledzić postępy w nauce wychowanków i podejmować kroki zaradcze w przypadku stwierdzenia trudności,

11)  dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

12)  udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itp.,

13)  kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na zasadach współżycia społecznego, tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej,

14)  utrzymywać kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia w sprawach postępów w nauce i zachowaniu się ucznia,

15)  powiadomić ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych w terminach określonych w dokumentach o systemie oceniania.

7.   Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

8.   Wychowawca w swej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej i pedagoga szkolnego.

 

Rozdział 5

Uczniowie i rodzice

 

§ 21.

1.      Statuty szkół tworzących zespół szkół określają:

1)      zasady rekrutacji uczniów do szkół,

2)      prawa i obowiązki ucznia,

3)      środki wychowawcze stosowane wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od zastosowanych środków wychowawczych,

4)      system informowania rodziców (opiekunów prawnych) o zastosowanych środkach wychowawczych.

 

§ 22.

1.   W związku z realizacją ustawowego obowiązku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni) uczniów wspomagają zespół szkół w procesie kształcenia i wychowania dzieci.

2.   Rodzice (opiekunowie prawni) mają szczególny obowiązek naprawić szkodę materialną wyrządzoną na majątku zespołu szkół przez ich dziecko, pokrywając koszty przywrócenia tegoż majątku do stanu sprzed szkody.

3.   Statuty szkół wchodzących w skład zespołu określają prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) uczniów wynikające z prawa oświatowego.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§ 23.

1.    Zespół szkół jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2.   Zespół szkół prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24.

1.      Zespół szkół prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją zgodnie z obwiązującymi przepisami.

 

§ 25.

1.      Tablice i pieczęcie nagłówkowe szkół wchodzących w skład zespołu mają w górnych wierszach nazwę zespołu szkół, a poniżej nazwę szkoły.

 

§ 26.

1.   Nowelizacji Statutu dokonują na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2.    Projekt nowelizacji Statutu przygotowuje Komisja Statutowa powołana przez Dyrektora.

3.   Po nowelizacji Statutu Dyrektor zespołu szkół publikuje tekst jednolity Statutu i wydaje o tym fakcie stosowny komunikat.

 

 

Nazwa dokumentu: Statut
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2006-10-29 15:44:50
Data udostępnienia informacji: 2006-10-29 15:44:50
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-30 21:33:02

Wersja do wydruku...

corner   corner