logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XL_260_06
         minus XL_261_06
         minus XL_262_06
         minus XL_263_06
         minus XL_264_06
         minus XL_265_06
         minus XL_266_06
         minus XL_267_06
         minus XL_268_06
         minus XL_269_06
         minus XL_270_06
         minus XL_271_06
         minus XL_272_06
         minus XL_273_06
         minus XL_274_06
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Czerwiec > XL_274_06

                                       UCHWAŁA NR XLI/274/06 
                                           Rady Gminy Sulików 
                                        z dnia 27 września 2006r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Mikułowa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 21 Statutu Sołectwa Mikułowa (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. nr 110 poz. 2056), Rada Gminy Sulików
uchwala, co następuje:

                                                     § 1.
1. W związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa, zwołuje się zebranie wiejskie w sołectwie Mikułowa, celem dokonania wyboru nowego sołtysa.

2. Zebranie odbędzie się w dniu 5 października 2006r. o godz. 1800 w klubie w Mikułowej.

3. Na przewodniczącą zebrania wiejskiego wyznacza się radną Annę Marczyk.

                                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                     § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców sołectwa Mikułowa poprzez rozplakatowanie.


                                                                         Przewodniczący
                                                                           Rady Gminy
                                                                        Franciszek Fleszar 


                                               Uzasadnienie:

Halina Kocan w dniu 28 sierpnia 2006r. złożyła pisemną rezygnację z funkcji sołtysa sołectwa Mikułowa.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Statutu Sołectwa Mikułowa pisemna rezygnacja z funkcji sołtysa nie wymaga decyzji Zebrania Wiejskiego. Sołtys pełni swoją funkcję do wyboru nowego sołtysa. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa zarządza Rada Gminy, określając termin i wyznaczając przewodniczącego zebrania, spośród radnych Rady Gminy.                                                                           Przewodniczący
                                                                             Rady Gminy 
                                                                          Franciszek Fleszar

Ilość odwiedzin: 2322
Skrócony opis: w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Mikułowa.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-11-22 10:52:18
Data udostępnienia informacji: 2006-11-22 10:52:18
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-22 11:09:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner