logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      minus Październik
         minus XLII_279_06
         minus XLII_280_06
         minus XLII_281_06
         minus XLII_282_06
         minus XLII_283_06
         minus XLII_284_06
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Październik > XLII_284_06

                                       UCHWAŁA NR XLII/284/06 
                                              Rady Gminy Sulików 
                                    z dnia 27 października 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Sulików.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Sulików

uchwala, co następuje:

                                                      § 1.
Uznaje się skargę z dnia 20 czerwca 2006r. państwa Ewy Łuczak-Czaprackiej i Andrzeja Czaprackiego na bezczynność Wójta Gminy za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

                                                      § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sulików, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

                                                     § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                        Przewodniczący 
                                                                          Rady Gminy
                                                                        Franciszek Fleszar 


                                              UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/284/06
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 października 2006 roku


Państwo Czapraccy od 2004 roku występowali do Wójta Gminy w sprawie wydzielenia im i wpisania w planie zagospodarowania przestrzennego, nieistniejącej drogi na działce nr 155 w obrębie wsi Mikułowa. Prowadzona była obszerna korespondencja w tym temacie, zawierająca m.in. takie kwestie jak określenie charakteru przeznaczenia działki nr 155 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, rozpatrzenia możliwości przeprowadzenia remontu istniejącej drogi wewnętrznej nr 151, czy też wyodrębnienia i sprzedaży państwu Czaprackim części działki nr 155.
Chronologiczne przedstawienie korespondencji:

11 października 2004r. pismo państwa Czaprackich do Wójta Gminy w sprawie naniesienia na mapę drogi prowadzącej przez działkę nr 155,
8 listopada 2004r. negatywna odpowiedź Wójta Gminy ( dojazd do posesji możliwy jest drogą na działce nr 151),
19 listopada 2004r. ponowna prośba państwa Czaprackich o zaewidencjonowanie drogi na działce 155,
10 grudnia 2004r. odpowiedź Wójta Gminy, że w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na działce nr 155 nie przewidziano drogi oraz że droga na działce 151 w najbliższym czasie zostanie wyremontowana,
17 grudnia 2004r. pismo państwa Czaprackich do Wójta Gminy z prośbą o wyrażenie zgody na formalne korzystanie z drogi na działce 155 i utwardzenie jej,
7 stycznia 2005r. wniosek państwa Czaprackich o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, polegającej na ujęciu drogi na dz. 155,
20 stycznia 2005r. pismo Wójta Gminy informujące, że poruszanie się drogą na dz. 155 może odbywać się jedynie na odpowiedzialność państwa Czaprackich,
27 stycznia 2005r. pismo Wójta Gminy informujące o przyjęciu i zaewidencjonowaniu wniosku o dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Wniosek będzie rozpatrzony w czasie przygotowywania zmian do planu,
15 marca 2005r. pismo państwa Czaprackich do Wójta Gminy z prośbą o skonkretyzowanie terminu remontu drogi na dz. 151,
14 kwietnia 2005r. pismo Wójta, w którym informuje, że w najbliższym czasie zostaną wycięte zakrzaczenia na drodze, natomiast usunięcie drzew rosnących w pasie drogi zależy od decyzji Starostwa Powiatowego,
25 kwietnia 2005r. pismo państwa Czaprackich do Wójta o zalegalizowanie drogi biegnącej przez dz. 155,
6 czerwca 2005r. pismo Wójta Gminy do państwa Czaprackich, w których podtrzymuje stanowisko wyrażone we wcześniejszych pismach,
16 czerwca 2005r. pismo państwa Czaprackich do Wójta Gminy podtrzymujące żądania w sprawie oraz zawierające prośbę o wskazanie organu zwierzchniego,
22 lipca 2005r. pismo państwa Czaprackich do Wójta z prośbą o wyrażenie stanowiska w formie decyzji administracyjnej oraz zawierające ofertę wykupu części dz. 155, na której jest nieformalna droga,
29 lipca 2005r. pismo Wójta Gminy do państwa Czaprackich, w którym wyjaśnia sprawę zakwalifikowania drogi na dz. 151 jako wewnętrznej oraz prosi o określenie wielkości części dz. 155, którą są zainteresowani,
5 sierpnia 2005r. państwo Czapraccy wnioskują do Wójta Gminy o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie uznania drogi na dz. 155 jako drogi dojazdowej do ich posesji oraz umieszczenie tej drogi w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
8 września 2005r. Wójt Gminy informuje państwa Czaprackich, że nie ma podstaw prawnych do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o działaniach zmierzających do ujęcia remontu drogi na dz. 151 w projekcie budżetu gminy na 2006r.,
30 września 2005r. pismo państwa Czaprackich do Rady Gminy Sulików opisujące sprawę i wnoszące o podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia drogi na dz. 155 i wprowadzenia jej do planu zagospodarowania przestrzennego,
3 października 2005r. pismo Przewodniczącego Rady Gminy do Wójta Gminy o rozpatrzenie sprawy,
19 października 2005r. pismo Zastępcy Wójta Gminy do państwa Czaprackich informujące o planowanej lustracji,
24 października 2005r. notatka służbowa z lustracji,
14 października2005r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze informuje Wójta Gminy o wpłynięciu skargi państwa Czaprackich z dnia 23 września 2005r.na działalność Wójta Gminy,
27 października 2005r. Wójt Gminy przekazuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze kompletną dokumentację z korespondencji z państwem Czaprackich,
17 listopada 2005r. pismo Przewodniczącego Rady Gminy do państwa Czaprackich przekazujące notatkę z lustracji,
19 grudnia 2005r. pismo państwa Czaprackich do Rady Gminy Sulików zawierające sprostowania do notatki z lustracji oraz prośbę o informację w sprawie terminu remontu drogi na dz. 151,
20 marca 2006r. pismo państwa Czaprackich do Rady Gminy Sulików, w którym zarzucają, że Rada Gminy nie zajęła stanowiska w ich sprawie, o co prosili we wcześniejszych pismach,
10 maja 2006r. pismo Andrzeja Czaprackiego do Przewodniczącego Rady Gminy Sulików, w którym żąda udzielenia odpowiedzi na pisma z 19.12.2005r. i 20.03.2006r.

Już sam fakt tak obszernej korespondencji świadczy o tym, że nie można w tym przypadku mówić o bezczynności działań Wójta Gminy. Warto także podkreślić, że Państwo Czapraccy żądali od Wójta Gminy by drogą decyzji administracyjnej uznał nieistniejącą drogę na działce nr 155 oraz wydzielił ją i umieścił w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogę dojazdową do ich posesji. Wójt stał na stanowisku, że do Państwa Czaprackich prowadzi już droga dojazdowa nr 151 i jest to droga faktycznie i prawnie istniejąca w planach zagospodarowania. Państwo Czapraccy nie zgadzając się z takim stanowiskiem Wójta skierowali skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, które to kolegium skargę odrzuciło i podzieliło stanowisko Wójta Gminy Sulików. Należy także zauważyć, że gmina podejmuje decyzje o dokonaniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest to spowodowane tym, że koszty związane z tym postępowaniem są bardzo wysokie. Wraz z rozpoczęciem procedury zmiany planu, rozpatruje się wnioski mieszkańców o wprowadzenie zmian, pod kątem uwzględnienia ich w planie.
Państwo Czapraccy w dalszej mierze niezadowoleni z wyniku sprawy, wystąpili po raz kolejny, tym razem do Rady Gminy Sulików, z tymi samymi postulatami, jakie uprzednio wysunęli względem Wójta Gminy. Spowodowało to przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności pana Andrzeja Czaprackiego przez komisję, w skład której weszło dwóch pracowników Urzędu Gminy i dwóch radnych. Z przeprowadzonej wizji komisja sporządziła notatkę, którą przewodniczący Rady Gminy przesłał zainteresowanym. W końcowym wniosku z przeprowadzonej wizji komisja stwierdziła

Ilość odwiedzin: 2440
Skrócony opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-11-22 15:17:10
Data udostępnienia informacji: 2006-11-22 15:17:10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-22 15:22:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner