logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus II_5_06
         minus II_6_06
         minus II_7_06
         minus II_8_06
         minus II_9_06
         minus II_10_06
         minus II_11_06
         minus II_12_06
         minus II_13_06
         minus II_14_06
         minus II_15_06
         minus III_16_06
         minus III_17_06
         minus III_18_06
         minus III_19_06
         minus III_20_06
         minus III_21_06
         minus III_23_06
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Grudzień > II_15_06

UCHWAŁA NR II/15/06
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 6 grudnia 2006r.
 
 
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593, w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz.1223 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Sulików uchwala co następuje:
 
§ 1.
Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Sulików Panu Janowi Hasiukowi w następującej wysokości:
 
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.850 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt)
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.200 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście)
3) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego, tj. w kwocie 1.010 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziesięć)
4) dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20% w kwocie 770 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt)
5) ponadto wójtowi przysługują: nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
 
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XL/273/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 2225
Skrócony opis: w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-12-17 12:44:43
Data udostępnienia informacji: 2006-12-17 12:44:43
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-17 12:49:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner