logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus II_5_06
         minus II_6_06
         minus II_7_06
         minus II_8_06
         minus II_9_06
         minus II_10_06
         minus II_11_06
         minus II_12_06
         minus II_13_06
         minus II_14_06
         minus II_15_06
         minus III_16_06
         minus III_17_06
         minus III_18_06
         minus III_19_06
         minus III_20_06
         minus III_21_06
         minus III_23_06
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Grudzień > III_19_06

Uchwała Nr III/19/06
Rady Gminy Sulików
z 28 grudnia 2006r.
 
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. nr 9 poz. 43 ze zm.), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.**
Ustala się stawki opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie w następującej wysokości:
 
 1.     Wywóz nieczystości stałych:
 a)    z zakładów i jednostek budżetowych podległych Radzie Gminy Sulików:  
         39,00 zł (m³)
 b)    od pozostałych podmiotów prawnych i fizycznych:  40,00 zł (m³)
 c)    innych nieczystości stałych (gruz, ziemia, szlaka) przy załadunku ręcznym z
         pryzmy:                                     110,00 zł (m³)
 2.     Opróżnianie koszy ulicznych:              1,60 zł (szt.)
 3.     Zamiatanie ręczne:                           7,00 zł (100 m²)
 4.     Przyjmowanie nieczystości stałych na wysypisko w Sulikowie:
 a)    dostarczane samochodem specjalistycznym z terenu miasta Zawidów:           20,00 zł (m³)
 b)    dostarczane przez osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą z terenu Gminy Sulików:  20,00 zł (m³)
 5.     Użytkowanie pojemników miesięcznie:
 a)    pojemnik 110 l:                                          3,50 zł (szt.)
 b)    pojemnik 1100 l:                                        25,00 zł (szt.)
 6.     Czyszczenie studzienek ulicznych:               19,00 zł (szt.)
 7.     Koszenie trawników oraz terenów zielonych:  23,00 zł (100 m²)
 8.     Cięcie gałęzi, konarów:                              22,00 zł (1 h)
 9.     Utrzymanie czystości przystanków znajdujących się na terenie Gminy Sulików:    (miesięcznie/1 przystanek)                   15,00
 
§ 2.
Do stawek określonych w § 1 dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Sulików z dnia 25 listopada 2005 roku, w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

*- Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.II.0911-13/62/07  stwierdził nieważność § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 uchwały Rady Gminy Sulików nr III/19/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
 
**- Wojewoda Dolnośląski uchyla rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 8 lutego 2007r. nr NK.II.0911-13/62/07  stwierdzające nieważność § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 uchwały Rady Gminy Sulików nr III/19/06 z dnia 28 grudnia 2006r. sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
 

Ilość odwiedzin: 2933
Skrócony opis: w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Lipko
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Lipko
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-01-04 11:05:00
Data udostępnienia informacji: 2007-01-04 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-26 11:33:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner