logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
   minus Struktura organizacyjna
      minus Schemat Organizacyjny
   plus Organa SPS
   plus Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
   plus Szkoła Podstawowa
   plus Majątek zespołu szkół
   plus Środowiskowa Hala Sportowa
   plus Komunikaty
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Spis dokumentów:
1. Schemat Organizacyjny

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

Strukturę organizacyjną – sposób zorganizowania szkoły jako instytucji ze względu na charakter czy odrębność zadań, sposób administrowania szkołą, np. jakie funkcje są w szkole zaplanowane, jakie funkcjonują organy, rady przedstawia Statut szkoły wraz z załącznikami.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

1.       Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na okresy zakończone klasyfikacją, stanowiącą podsumowanie osiągnięć szkolnych uczniów.

2.       Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz jego szczegółową organizację ustala corocznie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowywany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

4.       Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

5.       Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

6.       Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 20 do 26 uczniów i nie powinna być niższa niż 18 uczniów.

a)      Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ustępu 2.

b)      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

c)       W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego,

d)      Zajęcia wychowania fizycznego w klasach prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26  uczniów.

7.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

8.       Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

9.       Szkoła prowadzi świetlicę oraz zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku.

10.   Organizację dożywiania i odpłatność reguluje Zarządzenie dyrektora szkoły.

11.   Ze świetlicy szkolnej korzystają przede wszystkim uczniowie, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły.

12.   Zadania i obowiązki świetlicy szkolnej i wychowawcy świetlicy zawiera Statut szkoły.

13.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w sprawie ramowych planów nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Wójt Gminy Sulików do 30 maja danego roku.

14.   W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Gminę Sulików.

15.   Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

16.   Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wraz z odpowiedzialnością za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów powierzonych ich opiece.

17.   Podstawą tygodniowego planu obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych jest rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły (w klasach I-III SP – nauczyciela) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

18.   Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca.

19.   Wskazane jest, aby nauczyciel-wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu   edukacyjnego.

20.   Nauczyciel ustalając plan zadań na dany rok szkolny powinien wziąć pod uwagę wiek uczniów, ich potrzeby oraz warunki środowiskowe szkoły (program wychowawczy klasy na podstawie Programu Wychowawczego szkoły).

Ilość odwiedzin: 4501
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2007-02-15 18:27:16
Data udostępnienia informacji: 2007-02-15 18:27:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-18 13:03:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner