logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA 2010 ROK
 
            
 

 

 
Termin
 
Temat główny
 
Tematy dodatkowe
 
19.01.10
godz.16.00
 
 Informacja dot. realizacji inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
16.02.10
godz.16.00
Informacja wójta Gminy dotycząca udziału gminy w stowarzyszeniach.
 
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
23.03.10
godz.16.00
Analiza wykonania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę
stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym w 2009 roku.
 
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
20.04.10
godz.16.00
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009,
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
18.05.10
godz.16.00
Analiza informacji rad sołeckich.
Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw.
Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Sołeckich
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
22.06.10
godz.16.00
Sprawy finansowe gminnych jednostek organizacyjnych:
Koszty funkcjonowania oświaty na terenie gminy.
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
21.09.10
godz.16.00
Kontrola wykonania budżetu za 1 półrocze 2009 r.- analiza informacji wójta
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
19.10.10
godz.16.00
1.Sprawy dotyczące podatków i opłat. 2.Analiza stawek podatkowych na 2011 r.
3. Podsumowanie pracy Komisji w okresie kadencji
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI ROZOWJU GMINY I OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2010 ROK
 
I. STYCZEŃ: Inwestycje prowadzone na terenie gminy. Postępy przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin lezących w zlewni rzeki Czerwona Woda” .
 
II. LUTY: Gospodarka odpadami na terenie gminy. Rekultywacja składowiska opadów
w Sulikowie.
 
III. MARZEC: Działalność Kopalni Radan Bazalt Sp. z o.o. w Sulikowie. Kopaliny
i surowce mineralne na terenie gminy. Możliwości na terenie gminy w zakresie odnawialnych źródeł energii.
 
IN. KWIECIEŃ: Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy – zasady finansowania jednostek i rozliczanie dotacji. Absolutorium dla Wójt Gminy Sulików.
 
V. MAJ : Działalność Izb Rolniczych.
 
VI. CZERWIEC: Stopień realizacji modernizacji sieci oświetleniowej na terenie gminy.
 
VII. WRZESIEŃ: Działalność Straży Gminnej.
 
VIII. PAŹDZIERNIK: Opłaty i podatki lokalne na 2011 rok.
 
 
 
PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK
 
I.                   STYCZEŃ: Działalność Parafialnej Rady Caritas.
 
II.                LUTY: Stan zabytkowych obiektów sakralnych na terenie gminy.
 
III.             MARZEC: Działalność Straży Gminnej – Spotkanie z Komendantem Straży.
 
IV.              KWIECIEŃ: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Absolutorium dla Wójta Gminy.
 
 
V.                 MAJ: „Moja Gmina moja Małą Ojczyzną” – konkurs wiedzy na temat gminy. Spotkanie z ciekawymi osobami z terenu gminy.
 
VI.               CZERWIEC: Funkcjonowanie kompleksu sportowego: Gimnazjum i Środowiskowej Hali Sportowej. Spotkanie z Kierownikiem Środowiskowej Hali Sportowej.
 
VII.           WRZESIEŃ: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
 
 
VIII.        PAŹDZIERNIK : Podsumowanie pracy Komisji Społecznej.
 

Ilość odwiedzin: 11242
Nazwa dokumentu: Plan Pracy Komisji
Skrócony opis: Plan pracy Komisji na 2010 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-02-05 08:44:04
Data udostępnienia informacji: 2009-02-05 08:44:04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-02 10:18:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner