logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ NA 2009 ROK
 
 
 
STYCZEŃ –      Spotkanie z Radą Sołecką z Biernej w sprawie świetlicy w Biernej.
 
LUTY –             Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej
                         Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
MARZEC –       Plany funkcjonowania „Ostrego Narożnika” w 2009 roku.
                         Zabytki na terenie gminy (zniszczenia, co pozostało, działania gminy w
                         kierunku ochrony zabytków). Udział w spotkaniu Wojewódzkiego
                         Konserwatora Zabytków. 
KWIECIEŃ -      Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.
                         Absolutorium dla Wójta Gminy. 
MAJ -                Działalność klubów sportowych na terenie gminy.
                         Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do sezonu  letniego.
 
CZERWIEC -      Podsumowanie pracy placówek oświatowo – wychowawczych za rok
                          szkolny 2008/2009 oraz plany na rok szkolny 2009/2010.
 
WRZESIEŃ -      Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku.
 
PAŹDZIERNIK - Uchwalenie stawek podatków i opłat na 2010 rok.
 
LISTOPAD -       Realizacja uchwał i wniosków podjętych przez Radę Gminy w V kadencji.
 
GRUDZIEŃ -     Uchwalenie budżetu Gminy na 2010 rok.
                         Plan pracy Rady Gminy na 2010 rok.
                         Plan pracy Komisji Społecznej na 2010 rok.
 
 
 
PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GMINY I OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2009 ROK
 
STYCZEŃ - Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2005-2008 – analiza.
LUTY - Działalność Izb Rolniczych na rzecz rolników z Gminy Sulików.
MARZEC -  Zapoznanie się z programem modernizacji oświetlenia na terenie gminy i stanem dróg.
KWIECIEŃ - Sprawozdanie z wykonania budżetu 2008 rok oraz absolutorium dla Wójta Gminy. 
MAJ - Stan obiektów sportowych i działalność klubów sportowych z terenu gminy. 
CZERWIEC -Stan cieków wodnych na terenie gminy, sprawa kolejnego etapu remontu koryta rzeki Czerwona woda.
 
WRZESIEŃ -Sprawozdanie z wykonania budżetu.
PAŹDZIERNIK - Opłaty i podatki lokalne.
LISTOPAD - Realizacja Strategii Rozwoju Gminy.
GRUDZIEŃ -Projekt budżetu na 2010 rok, plan pracy komisji i Rady gminy na 2009 rok.
  
 
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009 r.             
 

 
Termin
 
Temat główny
 
Tematy dodatkowe
Osoby wymagane na posiedzeniu Komisji
 
19.01.09
godz.16.00
 
1.Opracowanie planu pracy Komisji na 2009r.
2.Sprawozdanie z działalności Komisji za 2008r.
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
16.02.09
godz.16.00
Informacja dot. wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
 
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
16.03.09
godz.16.00
1.Analiza wykonania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę
stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym w 2008 roku.
 
2.Analiza informacji rad sołeckich. Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw. Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Sołeckich
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt
 
20.04.09
godz.16.00
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008,
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
18.05.09
godz.16.00
Realizacja budżetu w zakresie stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w 2009- Informacja wójta na ww. temat
Informacja na temat wykorzystania i rozliczenia funduszy europejskich
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
22.06.09
godz.16.00
Sprawy finansowe gminnych jednostek organizacyjnych:
Koszty funkcjonowania oświaty na terenie gminy.
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Dyrektorzy szkół
 
21.09.09
godz.16.00
Kontrola wykonania budżetu za 1 półrocze 2009 r.- analiza informacji wójta
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
19.10.09
godz.16.00
1.Sprawy dotyczące podatków i opłat. 2.Analiza stawek podatkowych na 2010 r.
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
16.11.09
godz.16.00
1.Analiza kosztów związanych z gospodarką komunalną na terenie gminy
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
14.12.09
godz.16.00
1.Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2010, oraz wydanie opinii odnośnie przyjęcia projektu na sesji Rady Gminy
 
2.Opracowanie planu Pracy Komisji na 2010r.
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik

 

Nazwa dokumentu: PLAN PRACY KOMISJI
Skrócony opis: Plan pracy Komisji na 2009 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-05 08:44:04
Data udostępnienia informacji: 2009-02-05 08:44:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-05 10:06:06

Wersja do wydruku...

corner   corner