logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus V_33_07
         minus V_34_07
         minus V_35_07
         minus V_36_07
         minus V_37_07
         minus V_38_07
         minus V_39_07
         minus V_40_07
         minus V_41_07
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Luty > V_40_07

UCHWAŁA NR V/40/07
Rady Gminy Sulików
z dnia 28 lutego 2007
 
w sprawie skargi Pani Anny Szpak na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych
 
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 ze zm.), w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z 2005 roku, ze zm.) Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Po zapoznaniu się ze skargą Pani Anny Szpak na dyrektora Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych – Panią Bożenę Jankowską - oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Sulików postanawia oddalić skargę.
 
§ 2
Uzasadnienie wraz z uchwałą nr 1/2007 Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

 
Załącznik nr 1
do Uchwały NR V/40/07
Rady Gminy Sulików
z dnia 28 lutego 2007 roku
 
Uchwała Nr 1/2007
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Sulików
z dnia 5 lutego 2007 roku.
 
 
na podstawie § 110 Statutu Gminy Sulików ( Uchwała nr VIII/66/2003 Rady Gminy Sulików z dnia 28 maja 2003 roku), Komisja Rady Gminy
 
 
 uchwala co następuje:
 § 1
 
Po zapoznaniu się ze skargą Pani Anny Szpak na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych - Panią Bożenę Jankowską i zbadaniu sprawy postanawia podjąć następujące działania:
a)      wystąpić do Rady Gminy Sulików w celu podjęcia uchwały o uznaniu skargi za tematycznie związaną z zakresem prawa pracy w związku z czym, skargę oddalić i wystąpić do skarżącej z informacją, iż właściwym organem do rozstrzygania skargi jest sąd pracy,
b)      wystąpić do Rady Gminy Sulików w celu zlecenia na podstawie § 90 oraz § 92 ust. 2 Statutu Gminy Sulików przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych.
  
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 
 
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Stanisław Cap- przewodniczący,                                          
2. Grzegorz Konarski- zastępca przewodniczącego,                  
3. Regina Solska- członek,                                                       
4. Tomasz Podanowski- członek,                                             
5. Robert Starzyński- członek,       
                   
UZASADNIENIENIE:
 
Do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga Pani Anny Szpak na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych – Panią Bożenę Jankowską. Sprawa na sesji, która odbyła się 24 stycznia br., przekazana została w celu rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu się z pracami Komisji, Rada podtrzymała jej stanowisko wyrażone w uchwale Nr 1/2007 z dnia 5 lutego br., w której Komisja stwierdza, że skarga dotyczy sprawy z zakresu stosunku pracy pomiędzy Panią Szpak a Dyrektorem Szkoły  Panią Jankowską i związanych z tym kwestii m.in. mobbingu. 
Zdaniem Komisji władną instytucją do rozstrzygania tego typu spraw jest sąd pracy, a nie Rada Gminy. Komisja nie ma możliwości ani uprawnień do rozstrzygania spraw regulowanych przez Kodeks Pracy.
 

Ilość odwiedzin: 2384
Skrócony opis: w sprawie skargi Pani Anny Szpak na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-03-08 08:34:16
Data udostępnienia informacji: 2007-03-08 08:34:16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-14 09:06:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner