logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus VII_48_07
         minus VII_49_07
         minus VII_50_07
         minus VII_51_07
         minus VII_52_07
         minus VII_53_07
         minus VII_54_07
         minus VII_55_07
         minus VII_56_07
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Kwiecień > VII_50_07

UCHWAŁA NR VII/50/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 ROKU
 
 
w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121 poz. 844 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku (Dz. U. nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami)
Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Zarządza się pobór na terenie Gminy Sulików w drodze inkasa:
1)      podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2)      podatku rolnego od osób fizycznych,
3)      podatku leśnego od osób fizycznych.
 
§ 2.
 
Wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Sulików na inkasentów podatków wymienionych w § 1.
 
§ 3.
 
Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zainkasowanych kwot przez inkasentów.
 
§ 4.
 
Traci moc uchwała nr IV/23/98 Rady Gminy Sulików z dnia 25 kwietnia 1998 roku w sprawie wynagrodzenia sołtysów za prowadzenie inkasa podatków i opłat na terenie gminy Sulików.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie
 
Niniejszą uchwałą zarządzono pobór od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa. Na inkasentów wyznaczono sołtysów sołectw Gminy Sulików. Określono również wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa. Wynagrodzenia ustalono w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty. Wynagrodzenie to stanowić będzie rekompensatę za ponoszony wysiłek oraz ryzyko przy inkasowaniu należności podatkowych
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 2208
Skrócony opis: w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-05-25 13:40:39
Data udostępnienia informacji: 2007-05-25 13:40:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-25 13:43:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner