logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 5
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy
w dniu 24 kwietnia 2007r. o godz. 1600.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Hasiuk - Wójt Gminy,
- Wojciech Pająk – Zastępca wójta Gminy,
- Maria Maciaszek - Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
 1. Analiza wydatków poniesionych na budowę środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Zastępca Wójta przedstawił zestawienie wydatków poniesionych na budowę środowiskowej hali sportowej w Sulikowie, według stanu na dzień 24 kwietnia 2007r. (w załączeniu)
Dotychczasowy koszt budowy wyniósł 2.440.065,83 zł. Wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 2.210.651,76 zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 368.166,81zł.
 
Zakres i stopień zaawansowania robót przedstawia poniższa tabela
Lp.
Data wystawienia faktury
Wartość i zakres prac
Kwota (w zł.)
Stopień zaawansowania prac (w %)
1.
14.07.2006r.
Wartość wykonanych prac
w tym:
- roboty ziemne i fundamenty
- nawierzchnie sportowe.
492.001,95
 
2.
11.10.2006r.
Wartość wykonanych prac,
w tym:
- fundamenty,
- ściany parteru,
- nawierzchnie sportowe
317.860,19
 
 
 62
 36
100
3.
7.11.2006r.
Wartość wykonanych prac,
w tym:
- roboty ziemne,
- fundamenty,
- ściany parteru,
- posadzki,
- strop nad parterem i schody
492.929,51
 
 
 
100
100
 29
 39
4.
19.12.2006
Wartość wykonanych prac,
w tym:
- strop nad parterem i schody,
- ściany piętra,
- posadzki,
- ścianki,
- instalacje sanitarne.
332.808,07
 
 
100
 50
 48
27
 
5.
19.02.2007r.
Wartość wykonanych prac,
w tym:
- strop nad piętrem,
- dach.
545.272,84
 
 
28
47
6.
3.04.2007r.
Wartość wykonanych prac,
w tym:
- ściany piętra,
- strop nad piętrem,
- ścianki,
- instalacja elektryczna
259.193,27
 
 
100
100
100
6
 
 
OGÓŁEM
2.440.065,83
 
 
Komisji przedstawiono Umowę z wykonawcą na roboty budowlane i montażowe zawartą 5 maja 2006r.,
W umowie określono m.in.:
- przekazanie placu budowy -18 maja 2006r.
- termin zakończenie budowy: 22 czerwca 2007r.
- wynagrodzenie wykonawcy 6.638.590 zł. brutto.
- stawki robocizny, Kp, M ,S i Zysku za prace dodatkowe,
- rękojmia wynosi 36 miesięcy.
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy dla Wykonawcy i Zamawiającego ustalone na 0,2% za każdy dzień zwłoki od wynagrodzenia umownego,
 
Dotychczas do umowy sporządzono 3 aneksy:
Aneks nr 1 z 30 maja 2006r. dotyczył spraw formalnych, związanych z numerami kont.
Aneks nr 2 z 2 listopada 2006r. dotyczył zmiany terminu rozliczania faktur z okresu 3-miesięcznego na 1-miesięczny. Zdaniem Wójta zmiana cyklu rozliczenia z trzymiesięcznego na miesięczny, była korzystna dla gminy, której zależało na jak największym wykorzystaniu funduszy unijnych w 2006 roku.
Aneks nr 3 z 23 listopada 2006r. dotyczył zmian w harmonogramie płatności dla wykonawcy i kwestii kar umownych.
 
Po analizie umowy z wykonawcą i harmonogramu płatności, Przewodniczący Komisji sformułował następujące wnioski:
Biorąc pod uwagę przedstawione komisji dokumenty formalne, budowa hali sportowej przebiega niewłaściwie. Umowa zakładała wykonanie prac siłami własnymi wykonawcy, za wyjątkiem jedynie nawierzchni boisk i wykładzin hali sportowej. Tymczasem na budowie roboty budowlane prowadzą tylko podwykonawcy. To, że dzisiaj na budowie pracuje zaledwie po kilka osób ma swoje podłoże i przyczyny w poprzednim roku i bezczynności Inwestora, który nie reagował właściwie na brak postępu prac i zgodnie z dokumentami dopiero na koniec listopada, podpisując Aneks nr 3 do umowy, podjęto próbę jakiekolwiek działania dyscyplinującego Wykonawcę. Działania te jednak były nieskuteczne, a harmonogram robót nierealny skoro podpisując go 23.11.2006, wciąż zakładano w nim np. wykonanie dachu do końca roku 2006. Tymczasem dach do dnia dzisiejszego nie został wykonany, a prace przy nim dopiero się rozpoczęły. Wg harmonogramu w kwietniu 2007r. powinna być już zamontowana stolarka okienna i drzwiowa. Na dzień dzisiejszy nie ma aneksu zmieniającego termin zakończenia budowy.
Małą pociechą jest fakt obwarowania w umowie kar za niedotrzymanie terminu zakończenia budowy, ponieważ wykonawca prawdopodobnie nie będzie w stanie zapłacić kary za przekroczenie tego terminu. Kara za każdy dzień zwłoki liczona zgodnie z umową od dnia zakończenia tj. 22.06.07 od kwoty ceny netto, wynosiłaby bowiem 10 882 zł. Już w drugiej połowie ubiegłego roku kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, należało podjąć ze strony inwestora skuteczną interwencję. Zgoda na zmianę cyklu rozliczeniowego z trzymiesięcznego na jednomiesięczny w trakcie trwania prac, powoduje nierówne potraktowanie pozostałych uczestników przetargu, którzy kalkulowali swoje oferty zgodnie z tym czego oczekiwał od wykonawcy inwestor w przetargu i musieli w nich przewidzieć właśnie trzymiesięczny okres rozliczenia budowy, a w przypadku braku środków po swojej stronie - konieczność pozyskania kredytów na ten cel. Ta zmiana co prawda pozwalała wykorzystać gminie środki z zewnątrz jednak była to wyraźna korzyść Wykonawcy i miesięczny cykl rozliczenia Inwestor powinien przewidzieć przed organizacją przetargu.
Pierwszą wiadomość o opóźnieniach w realizacji inwestycji radni otrzymali w informacji przewodniczącego Komisji Rozwoju i Ochrony środowiska, podczas marcowej sesji, w której wskazano na ok. 6 tygodniowe opóźnienie prac. Oceniając przedstawione Komisji dokumenty informacja ta okazuje się nierzetelna.
Radny Piotr Jankowski uważał, że błędem było nie wytypowanie przedstawicieli Rady Gminy do udziału w radzie budowy hali.
Wójt Gminy ocenił zarzut o niewłaściwego przebiegu prac przy budowie hali, za zbyt pochopny. Na posiedzenie komisji przygotowano –zgodnie z prośbą – jedynie dokumenty finansowe, które nie oddają pełnego obrazu działań prowadzonych przez inwestora.
Na ponowne pytania radnych, Wójt nie potrafił jednoznacznie określić stopnia opóźnienia prac, tłumacząc się brakiem stosownych dokumentów na posiedzeniu Komisji. Wyraził również zdziwienie informacją o opóźnieniu prac przekazaną przez Komisję Rozwoju i Ochrony Środowiska. Zdaniem Wójta do końca kwietnia Wykonawca powinien zakończyć stawianie konstrukcji dachowej i rozpocząć jego krycie. Jednocześnie twierdząco odpowiedział na pytanie radnej Wioletty Rynkiewicz, że przypadku opóźnień w oddaniu do użytku hali sportowej Wykonawcy zostaną naliczone kary.
 
Ad. 2
Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
Dodatkowo Wójt gminy przedstawił informację o windykacji należności wobec dłużników w 2006r. oraz informację z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg przez jednostki organizacyjne, za zależności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa. (w zał.)
Ponadto zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej poinformował o kosztach remontu barier mostowych przy ul. Sportowej w Sulikowie i Starym Zawidowie i o działaniach związanych z ubieganiem się o odroczenie kar za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi (na dzień dzisiejszy jest to kwota 230,636,10 zł.)
 
Ad. 3
Wójt Gminy omówił następujące projekty uchwał:
 1. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów - komisja 4 głosami, przy 1 przeciwnym wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 2. W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 3. O zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 4. O zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 5. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 6. W sprawie wydania opinii o złomowaniu lub zbyciu samochodu Polonez Pruck należącego do GZK Sulików - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 7. W sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu gminy Sulików do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 8. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - komisja 3 głosami, przy 1 wstrzymującym się i 1 głosie przeciwnym wstępnie zaakceptowała projekt uchwały.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
 1. Robert Starzyński pytał o prawdziwość prasowych doniesień o przesunięciu terminu zamknięcia składowiska odpadów.
Wójt poinformował, że gmina ubiega się o przedłużenie żywotności składowiska. Istnieje szansa przesunięcia terminu zamknięcia do 2009r.
 1. Piotr Jankowski:
§monitował o działania w sprawie zalewania wodami opadowymi posesji państwa Krupów w Biernej;
§monitował w sprawie przestawienia zegarów sterujących oświetleniem drogowym;
§pytał o naprawę uszkodzonego dachu szkoły podstawowej w Biernej;
§pytał o przyczynę nie uprzątnięcia gruzu po rozebranym kotle w byłej mleczarni w Radzimowie.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
§rozpozna sprawę zalewania posesji państwa Krupów i wyjaśni sprawę pozostawionego gruzu,
§sterowniki oświetlenia będą przestawione przy okazji modernizacji oświetlenia, teraz gmina nie będzie dublować kosztów,
§zdaniem Wójta remont dachu szkoły należy do dyrektora szkoły (Wójt jest na etapie wymiany korespondencji z dyrektorem szkoły w Biernej).
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1910.
 
Protokołowała:
L. Rychtarczyk

Ilość odwiedzin: 2401
Skrócony opis: Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2007r. o godz. 16.00
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-06-12 19:24:54
Data udostępnienia informacji: 2007-06-12 19:24:54
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-12 19:28:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner