logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 6
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
w dniu 21 maja 2007r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – przewodniczący komisji.
Nieobecna była Regina Solska.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików,
- sołtysi z gminy Sulików (wg załączonej listy obecności).
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
 1. Spotkanie z sołtysami poświęcone omówieniu zadań sołtysa i rady sołeckiej oraz wymogów w zakresie prowadzenia dokumentacji.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodniczący komisji mówił o dużej roli sołtysa w życiu lokalnej społeczności, mówił o jego obowiązkach i zadaniach wynikających ze statutu sołectwa. Omówił sposób prowadzenia dokumentacji sołectwa, a jako wzór do naśladowania w tym zakresie wskazał sołtysów Wrociszowa Dolnego, Starego Zawidowa, Mikułowej i Sulikowa. Prowadzona przez nich dokumentacja jest kompletna i wyczerpująca. Dokumentacja jest potwierdzeniem pracy sołtysa. Przewodniczący komisji mówił o małej aktywności mieszkańców, przejawiającej się m.in. niską frekwencją na zebraniach wiejskich. Często dochodzi do sytuacji, że kilkanaście osób decyduje o budżecie sołectwa.
 Zaapelował do sołtysów o przeobrażenie myślenia na temat wykorzystania środków przyznawanych do dyspozycji sołectwa. Pieniądze te w większości sołectw przeznaczane są na dofinansowanie jednostek i stowarzyszeń, które już dotowane są z budżetu gminy. Zdaniem przewodniczącego należy odstąpić od praktyki powtórnego dotowania tych jednostek, a skupić się raczej na potrzebach swojej miejscowości, realizując drobne zadania służące mieszkańcom sołectwa.
Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na potrzebę spójności działalności sołectw, z kierunkiem działania Rady Gminy.
Przewodniczący komisji uważa, że sprawom sołectw należy poświęcić miejsce w BIP.
Piotr Jankowski mówił o tym, że sołtys reprezentuje sołectwo i jego wystąpienia na sesji, czy pisemne wnioski powinny być z upoważnienia zebrania wiejskiego, lub co najmniej rady sołeckiej.
 
W dyskusji sołtysi poruszyli następujące sprawy:
 • o malejącym zaangażowaniu mieszkańców sołectw, którzy uważają, że skoro płacą podatki nie powinni niczego robić w czynie społecznym,
 • o niezadowoleniu mieszkańców z konieczności finansowego udziału w inwestycjach realizowanych na terenie wsi (np. wodociągowanie),
 • sołtysi negatywnie cenili likwidację kont bankowych dla poszczególnych sołectw,
 • uważali, że każdorazowo należy wyceniać pracę wykonaną przez mieszkańców, bo w ten sposób doceni się ich pracę i podniesie wartość majątku gminy,
 • sołtysi uważali, że powinni otrzymywać odpowiedzi na pisma kierowane do Wójta Gminy, dotychczas bardzo często pisma te pozostają bez odpowiedzi,
 • większy powinien być udział sołtysów w procesie przygotowywania projektu budżetu gminy, a także w procesie decyzyjnym Rady Gminy. Na sesjach zbyt rzadko prosi się sołtysów o opinię i głos doradczy. Dotyczy to zwłaszcza zadań inwestycyjnych, projektu budżetu i wykonania budżetu. Sołtysi przyznali, że coraz rzadziej zgłaszają wnioski do projektu budżetu, ponieważ nie są brane pod uwagę i pozostają bez odpowiedzi,
 • sołtysi chcieliby, aby przed przystąpieniem do prac nad projektem budżetu Wójt Gminy spotkał się z nimi i informował ich o swoich planach,
 • uważali, że Wójt Gminy powinien większą troską otaczać majątek gminy znajdujący się w sołectwach, tj. świetlice wiejskie, zbiorniki p.poż, zbiorniki retencyjne. Źle się stało, że świetlice przekazano dyrektorowi GOK. Rady sołeckie dbały o nie, remontowały, wiele świetlic zarabiało na siebie. Teraz nic się w nich nie dzieje, a dyrektor żąda pieniędzy na drobne remonty,
 • negatywnie oceniono działalność GOK, zwłaszcza poza Sulikowem, gdzie GOK nie wychodzi z żadną propozycją kulturalną.
 
WNIOSEK KOMISJI:
 
Komisja wnioskuje o umieszczenie na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Sulików informacji dotyczących spraw sołectw z terenu gminy Sulików (statuty, nazwiska sołtysów i składy rad sołeckich, ważniejsze wydarzenia).W ocenie Komisji będzie to również jeden ze sposobów docenienia pracy sołtysów i rad sołeckich.
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1.      W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sulików – pozytywna opinia komisji (jednogłośnie),
2.      W sprawie uchwalenia programu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2006-2010 – komisja postanowiła dyskusje nad planem kadencyjnym przenieść na sesję. Sama uchwała przyjęta została jednogłośnie.
3.      W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików oraz projekt uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików – omawiając projekty tych uchwał Wójt Gminy jako uzasadnienie do aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazał: 1) potrzeby wynikające z planowanej kanalizacji gminy; 2) potrzebę stworzenia terenów inwestycyjnych; 3) potrzeby związane z rozwojem Kopalni Radan w Sulikowie; 4) indywidualne wnioski mieszkańców.
W opinii Przewodniczącego Komisji ocena konieczności przeprowadzenia zmian planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików – nie jest jednoznaczna. Świadczą o tym następujące fragmenty przedstawionego radnym dokumentu:
 
a.         str.8 ( ostatni akapit)

Ilość odwiedzin: 2605
Skrócony opis: Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików w dniu 21 maja 2007r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-06-12 19:32:24
Data udostępnienia informacji: 2007-06-12 19:32:24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-12 19:34:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner