logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


UCHWAŁA    NR        /       / 08
RADY   GMINY    SULIKÓW
z dnia         stycznia 2008r.
 
 
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego      punktu dla  pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
 
 
         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz.1222 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
              uchwala co następuje:
 
 
                            § 1.
 
W uchwale Nr IV/28/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, wprowadza się następującą zmianę:
 
   - w § 1 w pkt 1) kwotę  ,, 550 zł ” zastępuje się kwotą  ,, 650 zł ”
 
 
                                                                      § 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
                                                                     § 3.
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008r. 
 
 
Uzasadnienie
 
W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie na 2008r. uwzgledniono wzrost wynagrodzeń stosownie do ustaleń § 2 ust.1 pkt 6 ppkt ,, c

Skrócony opis: w sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulików na lata 2007-2013
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-06-21 15:00:41
Data udostępnienia informacji: 2007-06-21 15:00:41
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-20 11:13:59

Wersja do wydruku...

corner   corner