logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 7
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 19 czerwca 2007r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – przewodniczący komisji.
Nieobecni byli:
  1. Solska Regina,
  2. Okrasa Przemysław.
 
W części posiedzenia uczestniczyli:
- Jan Hasiuk - Wójt Gminy,
- Zbigniew Jaworski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
- Katarzyna Sadowiska – główna księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 
Porządek obrad przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
I część posiedzenia w Urzędzie Gminy:
   1. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję.
   2. Sprawy różne.
II część posiedzenia w Gminnym Ośrodku Kultury:
   3. Zapoznanie się z działalnością finansową GOK.
 
 
Ad. 1
Wójt Gminy omówił następujące projekty uchwał:
  1. W sprawie Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzina w gminie Sulików, na lata 2007-2013 – komisja zaakceptowała projekt uchwały jednym głosem, przy 2 wstrzymujących się,
  2. W sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulików, na lata 2007-2013 -  komisja zaakceptowała projekt uchwały jednym głosem, przy 2 wstrzymujących się ,
  3. W sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie – komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały,
  4. O zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały,
  5. W sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów - komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały,
  6. W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały.
Wójt zasygnalizował wprowadzenie zmiany do budżetu gminy polegającej na przekazaniu dla Regionalnego Związku Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim kwoty 15.000 zł na oczyszczenie potoków wpływających do Studzianki w Studniskach.
 
 
 
Ad. 2
W sprawach różnych Piotr Jankowski mówił o potrzebie wykoszenia poboczy dróg na terenie gminy.
 
Ad. 3
Katarzyna Sadowska szczegółowo omówiła wykonanie planu finansowego GOK w Sulikowie, według stanu na dzień 31 maja 2007r.   ( informacja w zał.)
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:
  • Wydatki ogółem        plan 305.583,26 zł     wykonanie na 31 maja br. 100.750,48 zł.
w tym:
wydatki osobowe              180.395,01 zł                                                     69.236,54 zł
działalnośc bieżąca             33.183,00 zł                                                     18.807,04 zł
działalność GCI                  19.116,25 zł                                                       7.535,64 zł
działalność kulturalna         68.720,00 zł                                                       4.418,32 zł
remonty                              4.169,00 zł                                                          752,94 zł   
  • Przychody                        305.803,01 zł                                                   114.407,32 zł
w tym:
dotacja z budżetu gminy      272.306,00 zł                                                   101.858,00 zł
wynajem pomieszczeń
użytkowych                            7.000,00 zł                                                      2.937,81 zł
przychody z działalności
kulturalnej                             3.000,00 zł                                                          91,50 zł
przychody z GCI                   15.000,00 zł                                                     3.594,00 zł.
 
Uzupełniając pisemną informację główna księgowa dodała, że:
1)      wszystkie zobowiązania GOK regulowane są na bieżąco,
2)      różnice w wynagrodzeniu świetlicowych wynikają głównie z ilości godzin pracy, nie ma zróżnicowania uznaniowego,
3)      jest problem z ogrzaniem świetlic. Piece gazowe lub palnikowe nie są w stanie ogrzać dużych świetlic,
4)      piec centralnego ogrzewania w budynku GOK jest za dużym, przez co konieczny jest stały nadzór nad jego pracą,
5)      GOK od lat boryka się z nierozwiązanym problemem szamba, do którego podciekają nieczystości z okolicznych budynków, powodując ciągłe przelewanie się szamba, a w konsekwencji potrzebę jego częstego opróżniania,
6)      GOK wszystkie zajmowane pomieszczenia wynajmuje od Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. Stawka to 2 grosze/m2. GZK nie ma żadnych obowiązków. Remonty scedowane są na GOK,
7)      Główną pozycję dochodową GOK stanowi Gminne Centrum Informacji. Dochody te jednak nie są w stanie zrównoważyć kosztów jego utrzymania. Obłożenie komputerów wynosi ok. 60%,
8)      GOK otrzymał 42.700 zł dotacji ze środków unijnych na realizację Programu Dziecięcych Wyobrażeń, w ramach którego sfinansowane są następujące imprezy: dzień dziecka, warsztaty teatralne, rajd rowerowy i przegląd piosenki ludowej.,
9)      GOK wynajmuje pomieszczenia dla klubu Galaxia, otrzymując miesięcznie 250zł. W ocenie GOK umowa z dzierżawcą jest niekorzystna. Należałoby również zróżnicować stawki za wynajem świetlic wiejskich.
 
Dyrektor GOK stwierdził, że nie wyobraża sobie dalszego funkcjonowania bez zwiększenia środków na utrzymanie świetlic wiejskich. GOK z budżetu gminy otrzymuje dotację, która w zasadzie pokrywa jedynie fundusz płac i nie jest możliwe wygospodarowanie środków na przeprowadzenie nawet najmniejszego remontu. A są takie sytuacje, jak w Radzimowie Dolnym, gdzie świetlicy wiejskiej wyremontowanej ze środków sołeckich grozi zalanie, bo brakuje pieniędzy na remont dachu.
Świetlice są źle wyposażone, a świetlicowe źle wynagradzane.
Dyrektor mówił o działaniach związanych z uruchomieniem internetu w bibliotece w Biernej.
Dyrektor stwierdził, że brak środków finansowych jest podstawową przeszkodą do zwiększenia oferty programowej GOK.  
Oferta GOK na wakacje to półkolonie organizowane od 2 lipca br. w godzinach 10 – 13 na zasadzie dobrowolności. W ramach półkolonii przewidziane są warsztaty teatralne, a na zakończenie wyjazd do CYRKLANDU.
Dyrektor mówił o nie układającej się współpracy z miastem Hechendubrau w Niemczech. Strona niemiecka już dwukrotnie nie przyjęła zaproszenia GOK.
Mówiono o problemach jakie dla funkcjonowania świetlic wiejskich stwarza sąsiedztwo osób prywatnych, które wykupiły, bądź wynajęły mieszkania w budynku, w którym mieści się świetlica.
 
Po dyskusji komisji sformułowała następujące wnioski:
Ø Komisja krytycznie ocenia łączenie funkcji użytkowej budynku z funkcją mieszkalną, przez co dochodzi do zawłaszczania części wspólnych, niewłaściwego wykonywania instalacji, dewastacji budynków, czy oskarżeń o zakłócanie ciszy.
Ø Zdaniem komisji należałoby urealnić opłaty za wynajem pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury.
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.                    (godz. 1900 ).
 
                                                                                                
                                                                                                Przewodniczący
                                                                                      Komisji Budżetu i Finansów
                                                                                              Robert Starzyński
 
Protokołowała:
L.Rychtarczyk
 
 

Ilość odwiedzin: 2774
Skrócony opis: Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 czerwca 2007r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-08-20 15:27:14
Data udostępnienia informacji: 2007-08-20 15:27:14
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-20 15:37:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner