logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      minus Październik
         minus XII_86_07
         minus XII_87_07
         minus XII_88_07
         minus XII_89_07
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Październik > XII_87_07

UCHWAŁA NR XII/87/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 PAŻDZIERNIKA 2007 ROKU
 
w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rada Gminy Sulików po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala, co  następuje:
 
§ 1.
 
1.      W budżecie gminy przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.
2.      Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ujęte będą na każdy rok w planach finansowych szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulików.
3.      Środki finansowe przeznaczone na dany rok kalendarzowy, a niewykorzystane do 31 grudnia, nie przechodzą na rok następny.
 
§ 2.
 
1.      Środki finansowe wymienione w § 1 stanowią pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2.      Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje dyrektor szkoły lub przedszkola.
3.      Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi pieniężnej.
4.      Ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć oraz nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę, korzystający z opieki zdrowotnej.
5.      Nauczyciele mogą ubiegać się o pomoc zdrowotną tylko w szkołach lub przedszkolu macierzystym. Nauczyciele – emeryci i renciści mogą ubiegać się o pomoc zdrowotną w szkołach lub przedszkolu będącym ostatnim miejscem zatrudnienia.
 
§ 3.
 
Ustala się następujące warunki uprawniające do skorzystania z pomocy zdrowotnej:
1)      przewlekła choroba nauczyciela lub gdy przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki,
2)      leczenie szpitalne i konieczność dalszego leczenia w domu,
3)      długotrwałe leczenie specjalistyczne,
4)      konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, szkieł korekcyjnych (ze względu na wiek i pracę związaną z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, aparatów słuchowych, protetyki ze względów zdrowotnych, zawodowych i estetycznych).
 
 
§ 4.
 
1.      Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy załączyć:
a)      zaświadczenie lekarskie;
b)      dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia;
c)      oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych z ostatnich trzech miesięcy  poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną,
d)      odpowiednie uzasadnienie;
2.      Wniosek może złożyć zainteresowany nauczyciel, przełożony nauczyciela, nauczycielskie związki zawodowe oraz rady pedagogiczne.
 
§ 5.
 
1.      Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, itp.).
2.      Wysokość pomocy zdrowotnej zależy od możliwości finansowych funduszu.
3.      Uprawniony może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby – dwa razy.
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Na podstawie art. 5 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) został zmieniony art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Wprowadzona zmiana zobowiązuje organy prowadzące szkoły do przeznaczenia corocznie w budżecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przysługujących w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 1984
Skrócony opis: w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-11-26 09:48:49
Data udostępnienia informacji: 2007-11-26 09:48:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-26 10:14:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner