logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      minus Październik
         minus XII_86_07
         minus XII_87_07
         minus XII_88_07
         minus XII_89_07
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Październik > XII_89_07

UCHWAŁA NR XII/89/07
RADY  GMINY  SULIKÓW
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V/37/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale nr V/37/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 646.576,46 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć 46/100 złotych), z tego:
1)     w roku 2007 do wysokości 366.609,79 zł
2)      w roku 2008 do wysokości 279.966,67 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda ”.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie
 
Zaciągnięta pożyczka zostanie spłacona w latach 2010 – 2013 z dochodów własnych, z tego:
 
- w 2010 roku w wysokości 160.000,00 zł,
- w 2011 roku w wysokości 160.000,00 zł,
- w 2012 roku w wysokości 160.000,00 zł,
- w 2013 roku w wysokości 166.576,46 zł.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 

Ilość odwiedzin: 1864
Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V/37/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-11-26 10:54:48
Data udostępnienia informacji: 2007-11-26 10:54:48
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-26 10:56:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner