logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      minus Listopad
         minus XIII_90_07
         minus XIII_91_07
         minus XIII_92_07
         minus XIII_93_07
         minus XIII_94_07
         minus XIII_95_07
         minus XIII_96_07
         minus XIII_97_07
         minus XIII_98_07
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Listopad > XIII_91_07

UCHWAŁA NR XIII/91/07        
RADY GMINY SULIKÓW
    Z DNIA 21 LISTOPADA 2007 ROKU
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121 poz. 844 ze zmianami ) Rada Gminy Sulików uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)      powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie         597 zł
b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie           1.061 zł
c)      powyżej 9 ton a poniżej 12 ton   1.205 zł                                                                    
2)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Roczna stawka podatku
( w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszania osi jezdnych
dwie osie
12
 
1.926
2.122
trzy osie
12
21
1.828
1.983
21
 
2.173
2.395
cztery osie i więcej
12
27
2.070
2.276
27
29
2.390
2.420
29
 
2.400
2 524
 
 
3)      od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton    1.411zł                                                                    
4)      od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Roczna stawka podatku
( w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszania osi jezdnych
dwie osie
12
31
1.802
1.875
31
 
1.885
1.988
trzy osie
12
40
1.802
1.875
40
 
2.338
2.575
 
 
5)      od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego            1.205 zł
6)      od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
           
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Roczna stawka podatku
( w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszania osi jezdnych
jedna oś
12
 
479
582
dwie osie
12
38
1.328
1.483
38
 
1.689
1.875
trzy osie
12
38
1.336
1.483
38
 
1.607
1.782
 
 
7)      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)      mniej niż 30 miejsc                                                                                              1.411 zł
b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc           1.875 zł     
 
§ 2.
 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody specjalne (śmieciarki) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12 ton służące do wywozu nieczystości stałych.
 
                § 3.                
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Traci moc uchwała nr XXXIV/216/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2008 roku. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 2251
Skrócony opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-12-04 11:42:22
Data udostępnienia informacji: 2007-12-04 11:42:22
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-04 11:48:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner