logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      minus Listopad
         minus XIII_90_07
         minus XIII_91_07
         minus XIII_92_07
         minus XIII_93_07
         minus XIII_94_07
         minus XIII_95_07
         minus XIII_96_07
         minus XIII_97_07
         minus XIII_98_07
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Listopad > XIII_92_07

UCHWAŁA NR XIII/92/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 21 LISTOPADA 2007 ROKU
 
 
w sprawie określenia stawek opłaty targowej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
 
1) przy drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego,
      skrzynki                                                                          -  3,50 zł
2) przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni do 2 m2              -  6,00 zł
3) przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 2 m2       - 12,00 zł
4) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy                - 15,00 zł
 
§ 2.
 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 50% sumy zebranych opłat.
4. Dzienną opłatę targową za dokonywanie sprzedaży pobiera inkasent po wystawieniu     dowodu wpłaty na blankietach Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Sulików nr XXII/148/04 z 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
Uzasadnienie:
 
Konieczność zwiększenia opłaty podyktowana jest wzrostem inflacji, a
także wzrostem wynagrodzenia dla pracowników i ogólnym wzrostem
cen opłat i podatków lokalnych.
 
 
 
 
 
 
Lp.
Rodzaj opłaty
Obecna
Projektowana
 
1
Przy drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego, skrzynki
3,00
3,50
 
2
Przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni do 2 m²
5,00
6,00
 
3
Przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 2 m²
10,00
12,00
 
4
Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy
15,00
15,00
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 1938
Skrócony opis: w sprawie określenia stawek opłaty targowej
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-12-04 11:50:01
Data udostępnienia informacji: 2007-12-04 11:50:01
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-04 11:56:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner