logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      minus Listopad
         minus XIII_90_07
         minus XIII_91_07
         minus XIII_92_07
         minus XIII_93_07
         minus XIII_94_07
         minus XIII_95_07
         minus XIII_96_07
         minus XIII_97_07
         minus XIII_98_07
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Listopad > XIII_95_07

UCHWAŁA NR XIII/95/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 21 LISTOPADA 2007 ROKU
 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami),
Rada Gminy Sulików uchwala co następuje:
 
§ 1.
Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:
 a)    odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach gminy Sulików w wysokości – 58,00 zł netto/m3,
 b)    opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w granicach gminy Sulików w wysokości – 31,06 zł netto/m3.
 
§ 2.
Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w § 1 pkt . 1 w maksymalnej wysokości 52 zł netto/m3,  jeżeli odpady komunalne sązbieranei odbierane w sposób selektywny.
 
§ 3.
Do cen podanych w § 1. zostaje doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 5.
Traci moc uchwała Nr II/10/06 z dnia Rady Gminy Sulików z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie:
 
W związku z wzrostem opłaty tzw. marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska (za składowanie 1 tony odpadów nie segregowanych z 15,39 zł na 75 zł), wzrosną opłaty za przyjmowanie odpadów na składowisko dostarczone przez firmy zajmujące się zbiórką i wywozem nieczystości stałych. Spowoduje to wzrost cen za świadczenie tych usług w związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych i zwiększenia jej górnych stawek do granicy jakich firma świadcząca w/w usługi będzie mogła pobierać opłaty od mieszkańców gminy. Wzrost opłaty za wywóz nieczystości płynnych podyktowany został ogólnym wzrostem cen przyjmowania tych nieczystości na oczyszczalnie ścieków oraz kosztów transportu.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 2118
Skrócony opis: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczysto
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-12-04 12:23:57
Data udostępnienia informacji: 2007-12-04 12:23:57
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-04 12:27:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner