logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


O G Ł O S Z E N I E
 
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego
     Wójt Gminy Sulików
      ul. Dworcowa 5
      59-975 Sulików
 
ogłasza przetarg nieograniczony na: zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Sulików
 
I. Termin wykonania zamówienia:
         01.02.2008r. – 31.03.2008r.   oraz     01.11.2008r. - 31.12.2008r.
II. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej bip.sulikow.pl w zakładce: przetargi
 
III. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
         Tomasz Pleśnierowicz   tel nr 0757787613
          Alicja Żelichowska         tel nr 075 7787288
IV. Przedmiot zamówienia: zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych o dł. 27,951 km oraz powiatowych o dł. 65,655 km znajdujących się na terenie Gminy Sulików
 
Wspólny Słownik Zamówień: 90.21.20.00-6
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
V. Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium
VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej
VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
VIII. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
IX. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
X. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 
Nr
Kryterium
Waga
1.
CENA
100%
 
XI. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r.       Nr 164 poz. 1163), oraz spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
XII. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sulików, pokój nr 2
         do dnia   18.01.2008r.        do godz. 10:00
XIII. Termin związania ofertą: 30 dni
XIV. Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego w dniu 18.01.2008r. o godz. 10:30 w sali nr 14.
 
 
 
 Sulików dnia: 10.01.2008r.

Skrócony opis: ogłasza przetarg nieograniczony na: zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pleśnierowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pleśnierowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-01-11 08:56:56
Data udostępnienia informacji: 2008-01-11 08:56:56
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-11 09:06:42

Wersja do wydruku...

corner   corner