logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XIV_100_07
         minus XIV_101_07
         minus XIV_102_07
         minus XIV_103_07
         minus XIV_104_07
         minus XIV_105_07
         minus XVI_106_07
         minus XIV_107_07
         minus XIV_108_07
         minus XIV_109_07
         minus XIV_110_07
         minus XIV_111_07
         minus XIV_112_07
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Grudzień > XIV_105_07

                                                  UCHWAŁA NR XIV/105/07

                                                   RADY GMINY SULIKÓW

                                                  Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 R

 

 w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Sulików. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 6, art. 37, art. 68 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików 

uchwala, co następuje:

 

                                                                      § 1.

Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży, przysługuje najemcom tych lokali.

Sprzedaż lokali mieszkalnych,  o której mowa  w ust. 1,  może być dokonana  w  trybie bezprzetargowym  na rzecz najemcy  z którym zawarta została pisemna umowa najmu lokalu na czas nie oznaczony. 

Nabywcy lokalu mieszkalnego przysługuje  jako  prawo  związane  z własnością  lokalu udział  w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

 Najemca ubiegający się o nabycie lokalu nie może posiadać zobowiązań wobec gminy związanych z tym lokalem.

                                                                   § 2.

Od  ceny   lokalu   mieszkalnego,   sprzedawanego  jako   odrębna nieruchomość  w trybie  bezprzetargowym,  udziela się  bonifikaty  w wysokości: 90%, gdy następuje równoczesny wykup lokali w ilości powyżej 3, w wyniku którego wszystkie mieszkania w danym domu przestają być własnością gminy,

80%, gdy następuje równoczesny wykup lokali w domu 3 lokalowym, w wyniku którego wszystkie mieszkania w danym domu przestają być własnością gminy,

75%, gdy następuje równoczesny wykup lokali w domu 2 lokalowym, w wyniku którego oba lokale w danym domu przestają być własnością gminy,

65%, gdy następuje sprzedaż pojedynczych lokali,

60%, gdy następuje wykup budynku jednorodzinnego.

Bonifikaty od ceny sprzedaży, określone w ust. 1 przysługują w przypadku jednorazowej zapłaty ceny.

 W sytuacji, gdy nastąpiła wcześniejsza sprzedaż pojedynczego lokalu mieszkalnego w budynku, a pozostałe lokale są zbywane równocześnie, wówczas wysokość bonifikaty zależna jest od ilości lokali zbywanych w tym momencie, a nie od faktycznej ilości.

                                                               § 3.

W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty udziela się nabywcy  bonifikaty  w wysokości:

85%, gdy następuje równoczesny wykup lokali w ilości powyżej 3, w wyniku którego wszystkie mieszkania w danym domu przestają być własnością gminy,

75%, gdy następuje równoczesny wykup lokali w domu 3 lokalowym, w wyniku którego wszystkie mieszkania w danym domu przestają być własnością gminy,

70%, gdy następuje równoczesny wykup lokali w domu 2 lokalowym, w wyniku którego wszystkie mieszkania w danym domu przestają być własnością gminy,

60%, gdy następuje sprzedaż pojedynczych lokali,

55%, gdy następuje wykup budynku jednorodzinnego.

W sytuacji, gdy nastąpiła wcześniejsza sprzedaż pojedynczego lokalu mieszkalnego w budynku, a pozostałe lokale są zbywane równocześnie, wówczas wysokość bonifikaty zależna jest od ilości lokali zbywanych w tym momencie, a nie od faktycznej ilości.

*§ 4.

Cena  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego   sprzedawanego  w  trybie bezprzetargowym,  może być,  na wniosek nabywcy,  rozłożona na raty.

W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, wysokość pierwszej raty nie może wynosić mniej niż 10 % ustalonej ceny ustalonej po zastosowaniu bonifikaty.

                                                              § 5. 

Przepisy  § 1  stosuje się  odpowiednio  do  sprzedaży  budynków mieszkalnych,  w  których  znajduje  się  tylko  jeden  lokal   (dom jednorodzinny)  oraz  lokal stanowiący  odrębną nieruchomość, jeżeli taki dom lub lokal jest w całości przedmiotem najmu lub dzierżawy.

 

 W przypadku sprzedaży budynków lub lokali, o których mowa w ust.1 stosuje się bonifikaty od ceny sprzedaży określone w § 2  ust. 1.

                                                                § 6.

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach,  w których  przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  o własności lokali nastąpiło   wyodrębnienie   choćby  jednego  lokalu,   który  został sprzedany jako odrębna nieruchomość  wraz  z  udziałem w użytkowaniu wieczystym  gruntu  i  części  wspólnych  budynku,   następuje  wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej. 

                                                                    § 7.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

                                                                    § 8.

Traci moc uchwała Rady Gminy Sulików Nr III/13/98 z dnia 28 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (zmiana: uchwała nr II/12/06 z 6 grudnia 2006r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy).

 

                                                                   § 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Staszczuk

 

                                                           Uzasadnienie

 

W wyniku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w punkcie 16 wniosków pokontrolnych nałożono obowiązek podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy uwzględniającej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie udzielania bonifikaty od ceny sprzedawanych nieruchomości. Niniejszy projekt uchwały wypełnia wniosek pokontrolny RIO w całości.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Staszczuk

*- Rozstrzygnięcie Nadzorcze
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność § 4 ust. 2 uchwały nr XIV/105/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików, z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Ilość odwiedzin: 3583
Skrócony opis: w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-01-11 14:02:59
Data udostępnienia informacji: 2008-01-11 14:02:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 11:16:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner