logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XIV_100_07
         minus XIV_101_07
         minus XIV_102_07
         minus XIV_103_07
         minus XIV_104_07
         minus XIV_105_07
         minus XVI_106_07
         minus XIV_107_07
         minus XIV_108_07
         minus XIV_109_07
         minus XIV_110_07
         minus XIV_111_07
         minus XIV_112_07
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Grudzień > XIV_108_07

UCHWAŁA NR XIV/108/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU
 
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami), Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się Panu Janowi Hasiukowi – Wójtowi Gminy Sulików z dniem 1 stycznia 2007 roku następujące wynagrodzenie miesięczne:
 
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.500 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset)
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.300 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta złotych)
3) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała nr II/15/06 z dnia 6 grudnia Rady Gminy Sulików w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

 
Uzasadnienie:
 
W związku z ogólnym wzrostem wynagrodzeń w sferze administracji rządowej i samorządowej proponuje się uregulować uposażenie Wójta Gminy Sulików. Ostatnia regulacja wynagrodzenia Wójta miała miejsce w czerwcu 2006 roku gdzie uchwałą nr XL/273/06 Rady Gminy Sulików wprowadzono następujące składniki wynagrodzenia Wójta:
Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 850,-
Dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 770;
Dodatek funkcyjny w kwocie 1 200 zł;
Dodatek specjalny w kwocie 1 010 zł.
Łączna kwota brutto: 6 830 zł
W dniu 6 grudnia 2006 roku Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę Nr II/15/06 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików. Uchwała ta nie wprowadza zmian w wysokości wynagrodzenia Wójta pozostawiając je w wysokości 6.830 zł, a jej podjęcie wynikało z nawiązania nowego stosunku pracy w związku z ponownym wyborem na Wójta Gminy Sulików.
Proponowana kwota łączna 7 860 zł stanowi podwyżkę o 15%.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 2489
Skrócony opis: w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-01-22 13:32:13
Data udostępnienia informacji: 2008-01-22 13:32:13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-26 09:24:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner