logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
        Zamieszczenie obowiązkowe
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
 
        Zamówienia publicznego
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Urząd Gminy Sulików
Adres pocztowy:
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, województwo dolnośląskie
Telefon: (075) 77 78 288, faks (075) 77 56 922
Adres strony internetowej zamawiającego:
http://bip.sulikow.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I
I.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików.
II.1.2) Rodzaj zamówienia
·        Roboty budowlane
         przysługuje odwołanie
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików polegająca na: wymianie i modernizacji instalacji elektrycznej wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonanie ogrzewania budynku i wykonanie robót wewnętrznych w zakresie podłóg i posadzek, tynków i okładzin, renowacja stropu drewnianego i schodów, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów i wykonanie robót zewnętrznych tj. wykonanie chodnika z klinkieru drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ to jest dokumentacja projektowa i przedmiary robót.
 
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
                        Słownik główny
Główny przedmiot        45.00.00.00-7
II.1.5) Czy dopuszcza sie złożenie oferty częściowej
        Nie
II.1.6) Czy dopuszcza sie złożenie oferty wariantowej
        Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 2
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) warunki dotyczące zamówienia
 
Informacja na temat wadium
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
O udzielenie zamówienia, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Oferty będą oceniane na podstawie kryterium jakim jest cena-100%. Wszystkie dokumenty będą oceniane wg formuły spełnia- nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Formularz ofertowy.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót.
5. Zezwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach,
6. Uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        Przetarg nieograniczony
IV.1.2.) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
        Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
        Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
         http://bip.sulikow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
       Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. Nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
      Data: 22/02/2008r. godzina: 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. Nr 4.
IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
Informuję, że do przetargu jak wyżej wpłynęły zapytania. Odpowiedzi zawarte są w piśmie nr RG/341-RBZ/II/OWP-1/2008 z dnia 14.02.2008 r.
Pismo oraz załączniki do pisma zamiaszczono poniżej w formie plików do podbrania:
- Odpowiedzi.pdf
- Zalacznik_1.jpg
- Zalacznik_2.jpg
- Zalacznik_3.jpg

Informuję, że do przetargu jak wyżej wpłynęły zapytania. Odpowiedzi zawarte są w piśmie nr RG/341-RBZ/II/OWP-2/2008 z dnia 20.02.2008 r.,
Pismo oraz załączniki do pisma zamiaszczono poniżej w formie plików do podbrania:
- 20080131_RG_341_RBZ_II_Odpowiedzi_2.pdf
- 20080131_RG_341_RBZ_II_Odpowiedzi_2_Pyt_1.pdf
- 20080131_RG_341_RBZ_II_Odpowiedzi_2_Pyt_2.pdf
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w wyniku dokonanych modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (przedmiarów robót) przedłużam termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie wprowadzenia zmian to jest do dnia 25.02.2008r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2008r. o godzinie 12.30.

Skrócony opis: Przetarg nieograniczony na renowacę i adaptację budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pleśnierowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pleśnierowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2008-01-31 12:50:08
Data udostępnienia informacji: 2008-01-31 12:50:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-20 16:32:50

Wersja do wydruku...

corner   corner