logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół 5
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 października 2007 r.
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00 w Sali Urzędu Gminy.
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
 
1. Stanisław Cap - przewodniczący
2. Grzegorz Konarski – zastępca przewodniczącego
3. Regina Solska – członek
4. Robert Starzyński – członek
 
Nieobecny był Tomasz Podanowski – członek komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
 
- Jan Jaworski – reprezentujący kluby sportowe
- Jan Kolbuch – Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych; Prezes OSP                                                                                  Studniska       
- Grzegorz Fleszar – Skarbnik OSP Studniska.
 
Tematem posiedzenia komisji była kontrola wydatkowania środków budżetowych jednostek organizacyjnych, datowanych przez Gminę Sulików w zakresie przewidzianym przepisami. Kontrolą objęto kluby sportowe i ochotnicze straże pożarne.
Przedstawiciele OSP omówili obszernie sposoby pracy i działań w celu pozyskania sprzętu i wyposażenia dla jednostek. Zaangażowanie poszczególnych osób pozwala na rozbudowę bazy sprzętowej, rozwijanie sprawności, skuteczności w akcjach to zaś przedkłada się na sukcesy oraz satysfakcję i mobilizację do dalszych działań. Przykładem jest jednostka OSP w Studniskach, która jako jedyna w Gminie Sulików posiada wyposażenie spełniające wymogi do uczestnictwa w akcjach gaśniczo-interwencyjnych i ratowniczych. Prężność jednostki jest proporcjonalna do zaangażowania jej członków. Dotacje z budżetu gminy przyznawane jednostkom OSP nie są wystarczające. Pokrywają one główne koszty paliwa i przeglądy techniczne pojazdów. Środki finansowe pozyskiwane są również z innych źródeł. Wszystkie jednostki OSP w Gminie Sulików są ubezpieczone. Ubezpieczone są pojazdy i 40 strażaków imiennie, którzy przeszli pełne szkolenie BHP.
Środki budżetowe z gminy na poszczególne jednostki dzielone są na posiedzeniu zarządu gminnego straży na zasadzie wzajemnego przekonywania i ostatecznie w głosowaniu biorąc pod uwagę kategorię jednostki oraz liczbę wyjazdów do akcji.
Działalność klubów sportowych, w tym rozliczenia finansowe przedstawił p. Jan Jaworski. Podobnie jak w OSP środki przyznawane z budżetu gminy nie są wystarczające na ich działalność i również pozyskiwane są z innych źródeł.
Na uwagę zasługuje klub „Cosmos Radzimów” którego zarząd preferuje zasady angażowania zawodników wywodzących się z terenu gminy Sulików. Klub ten odnosi aktualnie duże sukcesy, zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dużą przewagą punktową. W pozostałych klubach wygląda to inaczej, angażowani są zawodnicy z poza gminy Sulików, a wyniki osiągane są znacznie gorsze.
Zarządy klubów znając ogólną kwotę przyznaną z budżetu gminy dogadują się między sobą i  wg uznania proponują określone kwoty dla każdego z nich do akceptacji przez Radę Gminy.
 
Wnioski pokontrolne:
 
1) Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w wydatkowaniu środków budżetowych dotowanych przez gminę zarówno przez jednostki OSP jak i kluby sportowe.
 
2) Komisja sugeruje jednostkom OSP i klubom sportowym aby wypracowały wewnętrzne zasady podziału dotacji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 19.20)
 
Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach; po jednym dla OSP, klubów sportowych, Rady Gminy i Wójta.

Ilość odwiedzin: 2266
Skrócony opis: Protokół 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 października 2007 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-11-21 08:04:06
Data udostępnienia informacji: 2007-11-21 08:04:06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-21 08:06:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner