logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
·         Zamieszczenie obowiązkowe
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
 
·         Zamówienia publicznego
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Urząd Gminy Sulików
Adres pocztowy:
ul. Dworcowa 5
Miejscowość:                                        Kod pocztowy:                          Województwo:
Sulików                                    59-975                                                 dolnośląskie
Telefon:                                               Fax:                                                    
075 7787288                                        075 7756922
Adres strony internetowej zamawiającego:
http://bip.sulikow.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa wyposażenia budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików.
II.1.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy
 nie przysługuje odwołanie
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików zgodnie z wykazem: Gablota na sztandar szt. 1, Regał półotwarty szt. 4, Regał dolna i górna część zamykana szt.1, Szafa zamykana szt.1, Szafa zamykana (1/2 półki, 1/2 wieszaki) szt.4, Komoda z szufladami szt. 4, Stół 6-cio osobowy szt. 3, Tapczan szt. 4, Stół konferencyjny szt. 1, Okrągły stolik szt. 6, Biurko szt. 2, Szafka nocna szt. 4, Wieszak stojący szt. 5, Szafki kuchenne wiszące szt.2, Szafka kuchenna stojąca szt.1, Szafka pod zlewozmywak szt. 1, Stolik szt.1, Suszarka szt.1, Chłodziarko - zamrażarka szt.1, Krzesła tapicerowane z podłokietnikami szt.18, Krzesła tapicerowane szt.22, Fotel wypoczynkowy szt.8, Krzesło kuchenne taboret szt.2, Fotel obrotowy z podłokietnikami szt. 2, Zestaw komputerowy (laptop 15,4”, rzutnik, drukarka tel./faks) szt. 1, Tablica korkowa duża szt. 1, Tablica korkowa mała szt. 1, Kosz na śmieci szt. 5, Ekran szt.1, Pojemnik na mydło w płynie szt.1, Pojemnik na ręczniki papierowe szt.1, Pojemnik na papier toaletowy szt.1, Lustro z półką szt.1, Wieszak szt.1.
 
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
                        Słownik główny
Główny przedmiot          36.00.00.00-2
II.1.5) Czy dopuszcza sie złożenie oferty częściowej
·         Nie
II.1.6) Czy dopuszcza sie złożenie oferty wariantowej
·         Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
         Termin wykonania zamówienia: 7 tygodni od dnia podpisania umowy.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) warunki dotyczące zamówienia
 
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
O udzielenie zamówienia, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Oferty będą oceniane na podstawie kryterium jakim jest cena-100%. Wszystkie dokumenty będą oceniane wg formuły spełnia- nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania:
1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.Formularz ofertowy.
 3. Parafowany wzór umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
·         Przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
·         Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. Nr 4.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Data: 19.03.2008           Godzina: 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. Nr 4.
IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Pająk
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2008-03-10 15:24:39
Data udostępnienia informacji: 2008-03-10 15:24:39
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-10 17:52:06

Wersja do wydruku...

corner   corner