logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus XVI_120_08
         minus XVI_121_08
         minus XVI_122_08
         minus XVI_123_08
         minus XVI_124_08
         minus XVI_125_08
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Luty > XVI_122_08

UCHWAŁA NR XVI/122/08
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 27 LUTEGO 2008 ROKU
 
 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Sulików.
 
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) i art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Z budżetu Gminy Sulików mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwane dalej dotacją, jeżeli:
 
1)     obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;
2)     obiekt posiada dla gminy Sulików istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe. 
 
2. Uprawnionymi do otrzymania dotacji są podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
 
3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust.1 ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, które zostaną przeprowadzone w roku, na który dotacja zostanie udzielona.
 
 4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1)  sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)  przeprowadzenie prac konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3)  wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4)  opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5)  wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7)   zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie  niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
11) modernizacje instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne wykonane z drewna części składowe i przynależności,
12)  odtworzenie zniszczonej przynależności do zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7- 15,
 17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 
§ 2.
 
1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 70 % nakładów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w §1 ust. 1.
 
2. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 4, na wykonanie tych prac lub robót.
 
3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona:
 
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100 % są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
 
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
 
 
§ 3.
 
1. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wniosek o dotację do Wójta Gminy Sulików do 30 września każdego roku, z następującymi załącznikami:
 
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
 
2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania zabytkiem,
 
3) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze  wskazaniem źródeł ich finansowania,
 
 4) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 
 5) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.
 
 6) wykazem prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia   wniosku
 
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały
 
3. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
 
§ 4.
 
1. Dotacje przyznaje Rada Gminy Sulików na wniosek Wójta Gminy Sulików.
 
 2. W uchwale Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia dotacji określa się nazwę podmiotu otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
 
§ 5.
 
1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
 
      1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,
 
      2) kwotę dotacji i tryb jej płatności,
 
      3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,
 
     4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji,
 
    5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienie niezbędnej dokumentacji,
     6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową o udzielenie dotacji.
 
§ 6.
 
1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonywanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz pracownika Urzędu Gminy Sulików odpowiedzialnego za zabytki.
 
2. W celu rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia prac lub robót podmiot otrzymujący dotację składa Wójtowi Gminy sprawozdanie z wykonania prac lub robót.
 
3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 7.
 
W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 podmiot, który otrzymał dotację obowiązany jest ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji oraz traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu gminy Sulików przez kolejne trzy lata.
 
§ 8.
 
Wójt Gminy Sulików prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy Sulików.
 
§ 9.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 10.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
Uzasadnienie:
 
            Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gmina może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Z uwagi na fakt występowania w gminie Sulików zabytków wpisanych do rejestru zabytków wskazane jest wspieranie wyżej wymienionych prac ze środków pochodzących z budżetu gminy Sulików.

Załączniki do pobrania: 2008-03-25 09:37:01 - Załącznik 1 do uchwały Nr XVI_122_08 (120.02 kB)
2008-03-25 09:49:49 - Załącznik 2 do uchwały Nr XVI_122_08 (234.94 kB)

Ilość odwiedzin: 2198
Skrócony opis: w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-03-23 15:19:46
Data udostępnienia informacji: 2008-03-23 15:19:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-25 09:51:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner