logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 28 GRUDNIA 2007 R. DO 30 STYCZNIA 2008 R.
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
 1. Zlecił zorganizowanie spotkania z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Sulików
 2. Zatwierdził aneks nr 2 do projektu organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej w Sulikowie oraz aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie.
 3. Ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy Placu Wolności w Sulikowie.
 4. Ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kwiatowej w Sulikowie.
 5. Zatwierdził treść umowy pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym w Sulikowie a Łużycką Higiena Komunalną w sprawie wywozu nieczystości z terenu gminy Sulików.
 6. Podpisał porozumienie pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym a Łużycką Higieną Komunalną zawarte w związku z przeniesieniem z dniem 1 stycznia 2008 r. części obowiązków GZK na ŁHK.
 7. Zlecił przygotowanie przetargu na remont budynku zabytkowego „Ostry Narożnik”.
 8. Zlecił przygotowanie cesji umów pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym a Łużycką Higieną Komunalną oraz przekazanie wyposażenia GZK dla ŁHK.
 9. Zlecił pojęcie działań nad uaktualnieniem statutu Gminnego Zakładu Komunalnego.
 10. Zlecił zorganizowanie spotkania z przewodniczącymi rad sołeckich w sprawie zadań wynikających ze statutu sołectw oraz zasad wydatkowania środków finansowych.
 11. Polecił przygotowanie wniosków do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska o dofinansowanie zakupu pojemników do segregacji odpadów oraz zakupu samochodu – śmieciarki.
 12. Polecił sporządzenie umowy z firmą Stykowski na wykonanie i założenie barierek przy rzece Czerwona Woda w Radzimowie Górnym.
 13. Zlecił przygotowanie deklaracji na podatek od nieruchomości komunalnych gminy Sulików oraz na podatek rolny.
 14. Przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkola.
 15. Powołał komisję przetargową w celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików.
 16. Polecił przystąpienie do działań związanych z remontem korytarzy w Urzędzie Gminy Sulików.
 17. Zatwierdził projekty uchwał na styczniowa sesję Rady Gminy.
 18. Zlecił przygotowanie i ogłoszenie przetargu na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulików.
 19. Wyraził zgodę na podjęcie działań w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Gminy specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 20. Zgłosił Gminę Sulików do udziału w programie „Boisko w mojej gminie”.
 21. Polecił uaktualnienie użytkowania wieczystego i przeszacowanie wartości gruntów rolnych
 22. Wręczył stypendia, nagrody i dyplomy dla uczniów ZSPiG.
 23. Uczestniczył w:
- zgromadzeniu wspólników Łużyckiej Higieny Komunalnej,
-naradzie z dyrektorami szkół,
-spotkaniu w sprawie utworzenia Stowarzyszenia gmin dla realizacji programu Leader+
-naradzie koordynacyjnej w sprawie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Czerwona Woda”
-Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
-zakończeniu I semestru roku szkolnego w ZSPiG w Sulikowie,
-Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów,
-targach budownictwa BUDMA w Poznaniu,
-spotkaniu wspólnym komisji Rady Gminy z przedstawicielami Kopalni Radan Bazalt Sulików,
-spotkaniu Rady budowy środowiskowej hali sportowej w Sulikowie,
-posiedzeniu Rady Społecznej Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej,
-spotkaniu konsultacyjnym w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie w budżecie gminy na 2007 rok.
 2. W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na 2008 rok.
 4. W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami z uwzględnieniem kwot wynikających z uchwały Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 207 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2008 rok.
 5. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2008 roku dla pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 6. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nowoprzyjętych nieruchomości na rzecz Gminy Sulików.
 7. W sprawie przekazywania jednostkom budżetowym podległym Gminie Sulików środków na realizację wydatków z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i środków własnych z budżetu gminy.
 8. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 9. W sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej.
 10. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2008 rok.
Podpisał następujące umowy:
 1. Opieki autorskiej na oprogramowanie Budżetu Pro v 4.0 dla Wydziału Finansowego na kolejny rok użytkowania.
 2. Dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku z OSP Studniska, OSP Bierna, OSP Miedziana, OSP Sulików, OSP Wrociszów Dolny, OSP Stary Zawidów, OSP Radzimów.
 3. Z Zakładem Budowlanym Eksport – Import Z. Strykowski na wykonanie barierek na drodze gminnej 009797 w Radzimowie.
 4. Dzierżawy nieruchomości z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Sulików z Telekomunikacja Polską S.A.
 5. Z Autorska Pracownią Projektową „FORUM” i z firmą FORNAX Sp z o. o. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji urządzeń technicznych parku wiatrowego KOŹMIN w obszarze obrębu geodezyjnego Mała Wieś Dolna oraz parku wiatrowego STUDNISKA w obszarze obrębu geodezyjnego Studniska Górne i Studniska Dolne.
 6. Z Gazetą Wojewódzką na publikację tekstów o Gminie Sulików.
 7. Umowę użyczenia na nieodpłatne używanie użyczonego sprzętu i oprogramowania na wyposażenie stanowiska w systemie obsługi obywatela z Centrum Personalizacji Dokumentacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 8. Umowę dzierżawy kserokopiarki z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „BEBEL”

Ilość odwiedzin: 2970
Nazwa dokumentu: Od 2007.12.28 do 2008.30.01
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 28 GRUDNIA 2007 R. DO 30 STYCZNIA 2008 R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-04-08 13:20:59
Data udostępnienia informacji: 2008-04-08 13:20:59
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:31:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner