logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


Zgorzelec: Zakup oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 81129 - 2008; data zamieszczenia: 21.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Łużycka Higiena Komunalna sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 37, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 075 6492342, fax 075 6492341.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulikow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oleju napędowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa do samochodów służbowych .
Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego (oleju napędowego) w ilości 60.000 litrów.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.00.00.00-7, 23.12.11.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wadium - 5000,00 PLN (pięć tysięcy PLN,00/100).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Spełniają warunki określone pisemnie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
2.Prowadzą działalność zgodną z charakterem niniejszego zamówienia.
- Posiadają na terenie powiatu zgorzeleckiego minimum jeden punkt tankowania paliwa, oddalony nie dalej niż 13 km od siedziby Zamawiającego, umożliwiający tankowanie paliwa dla samochodów ciężarowych (śmieciarki).
3. Umożliwiają bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji.
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym przetargu Oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Wyciąg z rejestru sądowego firmy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi przetargu oraz zawierający aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta. W przypadku Oferenta będącego Spółką Cywilną obowiązuje załączenie umowy Spółki, Oferent zobowiązany jest również do dołączenia do oferty pełnomocnictwa do występowania w imieniu Spółki lub podpisywania dokumentów w imieniu wszystkich wspólników.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisującym ofertę i dokumenty jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym).
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością Oferenta lub przewidziana prawem zgoda na zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności Oferenta wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert.
4. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub przewidziana prawem zgoda na zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert.
5. Formularz Oferty załącznik nr 1,
6. Dowód wpłaty wadium / kserokopia /,
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art.24 ust.1 pkt 9 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
9. Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych załącznik nr 2 ,
10. Informacji finansowej załącznik nr 6
11. Informacji banku , w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania
oferty.
12. Akceptowany wzór umowy załącznik nr 3,
13. Oświadczenie o ilości posiadanych punktów sprzedaży na terenie powiatu zgorzeleckiego stanowiące załącznik nr 4.
14. Oświadczenie o wymaganym rozliczaniu bezgotówkowych transakcji na podstawie listy kierowców i pojazdów stanowiące załącznik nr 5.
UWAGA: Nie dopuszcza się faksów jako dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sulikow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 37, 59-900 Zgorzelec.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2008 godzina 09:00, miejsce: Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 37, 59-900 Zgorzelec.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Skrócony opis: zakup oleju napędowego dla samochodów eksploatowanych w Łużyckiej Higienie Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający: Łużyckaj Higiena Komunalna Sp. z o.o
Osoba, która wytworzyła informację: Bolesław Mańczak
Osoba, która odpowiada za treść: Bolesław Mańczak
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2008-04-23 09:26:28
Data udostępnienia informacji: 2008-04-23 09:26:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-23 09:35:16

Wersja do wydruku...

corner   corner