logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 10
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
w dniu 20 września 2007 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
- Zbigniew Jaworski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie (w części posiedzenia)
- Katarzyna Sadowska – księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie (w części posiedzenia).
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Analiza sprawozdania z wykonania rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.
- omówienie wniosków z lustracji świetlic wiejskich.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.
3. Omówienie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sulików.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję.
5. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Zbigniew Jaworski i Katarzyna Sadowska przedstawili sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za 2006 rok i sprawozdanie za I półrocze 2007 roku.
W ocenie dyrektora zachodzi ryzyko niewykonania planu dochodów Gminnego Centrum Informacyjnego. Wynika to z coraz większego dostępu do Internetu.
Dyrektor mówił o przygotowywaniu wniosków na dwa unijne programy, które zamierza realizować w przyszłym roku. Jeden z nich dotyczy działalności świetlic wiejskich. Niestety nie ma programów na wykonanie remontów świetlic wiejskich. Termomodernizacja budynku GOK dokumentacyjnie jest przygotowana. Gmina oczekuje na decyzję o przyznaniu środków finansowych.
Odpowiadając na pytanie radnego w sprawie placów zabaw dla dzieci, dyrektor wyjaśnił, że nie dysponuje środkami na wykonanie takiego placu, nie zna również programu unijnego na wykonanie placów zabaw dla dzieci.
 
Komisja jednogłośnie wstępnie przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2006 rok oraz informacje z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.
 
Dyrektor GOK przedstawił sposób realizacji wniosków komisji zgłoszonych po lustracji świetlic wiejskich dokonanej w czerwcu bieżącego roku:
 
1)      Dyrektor podjął działania zmierzające do likwidacji świetlicy wiejskiej w Biernej. Planowane jest przeniesienie biblioteki do budynku poszkolnego w Radzimowie Górnym,
2)      W najbliższych dniach dyrektor przejmie świetlicę w Radzimowie Górnym w budynku po szkole,
3)      W świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie rozpoczęto remont, przy współpracy z radą sołecką,
4)      Dyrektor podjął działania w sprawie wyjaśnienia nieporozumień z lokatorami zajmującymi mieszkanie na piętrze budynku, w którym mieści się świetlica wiejska w Starym Zawidowie,
5)      Dokonano ustaleń z sołtysem Radzimowa Dolnego w sprawie naprawy dachu na świetlicy i usprawnienia instalacji sanitarnej (rada sołecka zakupi rozdrabniacz do toalety i uzupełni ubytki w zaprawie murarskiej w dachu),
6)      Zdaniem dyrektora nie ma potrzeby zatrudniania na etat świetlicowej w świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach. Można zastanowić się nad zatrudnieniem kogoś na umowę zlecenie,
7)      Świetlica w Miedzianej jest zamknięta z powodu braku świetlicowej. Pomimo oferty pracy, nie ma chętnych do pracy w świetlicy.
 
I. Komisja pozytywnie oceniła pomysł przeniesienia biblioteki z Biernej do budynku po szkole w Radzimowie Górnym. Dzięki temu właściwie zagospodaruje się budynek, tworząc w nim ośrodek kulturalny wsi ze świetlicą i biblioteką wiejską.
II. Komisja ponownie zwraca uwagę na potrzebę zabezpieczenia przed zimą budowanej świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
III. Na podstawie lustracji placu budowy hali sportowej, Komisja wyraża swoje obawy co do dotrzymania terminu zakończenia budowy hali sportowej w Sulikowie, przewidzianego na 31 grudnia 2007 r.
 
Ad. 2
 
Zastępca Wójta omówił wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
 (patrz sesja 26.09.2007 r.)
Po dyskusji radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.
 
 
Ad. 3
Zastępca Wójta omówił sposób realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sulików.
(patrz sesja 26.09.2007 r.)
 
Ad. 4
 
Wójt omówił następujące projekty uchwał:
1.      W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne, i Wielichów w Gminie Sulików - komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2.      W sprawie współpracy Gminy Sulików z Fundacją „Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza” – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3.      W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4.      W sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr IG-2004/PL-SN/2.02/D1-1/U-148/07 o dofinansowanie Projektu Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik’ w miejscowości Sulików – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5.      W sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr 070/3/N/57 o dofinansowanie Mikroprojektu przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenia zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, który posłuży jako modelowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendbrau – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6.      W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok- komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
7.      W sprawie odwołania Sekretarza Gminy – komisja wstrzymała się od głosu, do czasu poznania powodów złożenia wniosku o odwołanie Sekretarza Gminy.
8.      W sprawie powołania Sekretarza Gminy – Komisja pozytywnie odniosła się do zaproponowanej przez Wójta kandydatki na nowego sekretarza.
 
Ad. 5
W sprawach różnych:
 
1. Komisja negatywnie (3 przeciw, 2 wstrzymujące) odniosła się do sprawy dofinansowania działalności „Farmy na rozdrożu” w Mikułowej, prowadzonej przez państwa Supersonów.
Jest to Stowarzyszenie, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy może ubiegać się o dotacje, po spełnieniu określonych wymogów.
2. Franciszek Fleszar mówił o potrzebie spotkania się Wójta Gminy z radą sołecką i strażakami w sprawie podjęcia decyzji o zagospodarowaniu pomieszczeń po byłym punkcie lekarskim w Studniskach Dolnych.
 
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 16.30
 
 
 
Protokołowała:
L.Rychtarczyk

Ilość odwiedzin: 2601
Skrócony opis: Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików w dniu 20 września 2007 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-24 09:50:06
Data udostępnienia informacji: 2008-04-24 09:50:06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 09:52:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner