logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 11
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
W dniu 25 października 2007 r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Hasiuk – Wójt Gminy,
- Dorota Świątek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
Porządek obrad przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację na temat działalności ośrodka:
W roku 2007 Ośrodek realizował zadania z zakresu: pomoc społeczna, ochrona zdrowia,
Według stanu na dzień 30.09.2007r. GOPS objął pomocą ogółem 745 gospodarstw domowych, z tego:
            - 278 gospodarstw domowych pomocą społeczną (737 osób w rodzinie)
            - 498 rodzin w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej       (1.713 osób w rodzinie)
W ramach realizowanych zadań zleconych gminie ośrodek udzielił pomocy ogółem 532 gospodarstwom domowym,
W ramach zadań własnych gminy ośrodek objął pomocą materialną i usługową 278 gospodarstw domowych.
Ośrodek prowadzi swoją działalność w lokalu użytkowym Gminnego Zakładu Komunalnego na podstawie zawartej w dniu 17.12.2003r. umowy o najem lokalu użytkowego. Pomimo przeprowadzonego remontu lokalu przed jego użytkowaniem wymaga on nadal znacznych nakładów w zakresie niezbędnej modernizacji niektórych przedmiotów najmu w celu stworzenia odpowiednich warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ośrodek wymaga wymiany instalacji elektrycznej, która jest przyczyną wielu awarii sprzętu elektronicznego i może w przyszłości stanowić bezpośrednie zagrożenie porażenia prądem.    
Konieczna jest również wymiana okien, stare, nieszczelne ramy powodują rotację znacznej ilości ciepła, co z kolei jest przyczyną spadku temperatury w pomieszczeniach biurowych w okresie zimowym do poziomu znacznie odbiegającego od obowiązujących norm. Pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej utrudnia również przestarzały sprzęt komputerowy.
Problem stanowią także braki a kadrach,
            Komisja po zapoznaniu się z informacją na temat działalności GOPS uznała, że problemów, z którymi boryka się ośrodek nie można pozostawić na etapie planowania.
Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie należy do łatwych, pracownicy często są narażeni są na krytykę i niezrozumienie ze strony osób, które zwracają się o pomoc.
 
 
Ad. 2
            Wójt omówił następujące projekty uchwał;
1.      W sprawie wyboru ławników do sądów – komisja wstępnie jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały.
2.      W sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3.      W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4.      W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V/37/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych Przewodniczący komisji poinformował, że sesja listopadowa planowana jest na 21 listopada 2007 r.
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1735.
 
Protokołowała:
A. Adamiak.

Ilość odwiedzin: 2359
Skrócony opis: Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików W dniu 25 października 2007 r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-24 09:53:22
Data udostępnienia informacji: 2008-04-24 09:53:22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 09:57:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner