logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 13
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
w dniu 15 listopada 2007 w Urzędzie Gminy Sulików
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczył Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
 
Porządek obrad przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Działalność klubów sportowych na terenie gminy.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Komisja zapoznała się z informacją na temat działalności klubów sportowych na terenie gminy i postanowiła ją przyjąć. (zał. 1)
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1.      W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Radna Bogdanowicz zgłosiła wniosek o obniżenie stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej do 18, 60 zł, ponieważ jej zdaniem stawka 19, 01 zł jest krzywdząca dla prowadzących działalność gospodarczą.
Wniosek został przyjęty trzema głosami przy dwóch wstrzymujących się.
2.      W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3.      W sprawie określenia stawek opłaty targowej.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4.      W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5.      W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6.      W sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
7.      W sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
8.      W sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
9.      W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
10. W sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sulików.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
11. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 3
Sprawy różne:
-Przewodniczący komisji poinformował, że do 19 listopada należy zgłaszać propozycje do
 planu pracy Komisji Społecznej, zgłosił również propozycję wyjazdu komisji do innej
 gminy w celu zapoznania się z działaniem domów kultury i innych ośrodków.
-radny Grzegorz Konarski zgłosił, że koło sali gimnastycznej, za bankiem została
 uszkodzona furtka, która będzie nadawała się do użytku po naprawie.
 
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1700.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2474
Skrócony opis: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików w dniu 15 listopada 2007 w Urzędzie Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-24 10:08:02
Data udostępnienia informacji: 2008-04-24 10:08:02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 10:10:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner