logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 14
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
w dniu 19 grudnia 2007 roku w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar - Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy.
Nieobecny był radny Marian Kurek - członek komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczył Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Analiza projektu budżetu gminy na 2008 rok.
  2. Rozpatrzenie projektu planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.
  3. Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej na 2008 rok.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Wójt Gminy przedstawił projekt budżetu gminy na 2008 rok.
Radna Weronika Ziółkowska zapytała czy środki przeznaczone na świetlice nie są zbyt małe.
Wójt odpowiedział, że przekazane zostało 40 tyś zł na Gminny Ośrodek Kultury oraz wzrost kosztów z funduszy Unii Europejskiej.
Wójt mówił również o remoncie budynku po Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym, gdzie w jednym z pomieszczeń została wymieniona podłoga a na remont podłogi w kolejnym pomieszczeniu zostały zakupione materiały.
 
Ad. 2
Plan pracy Rady Gminy.
Wójt zaproponował, aby umieścić wieloletni plan inwestycyjny w miesiącu marcu.
 
Plan pracy Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 3
Plan pracy Komisji Społecznej.
Przewodniczący Komisji przedstawił swoje propozycje planu pracy i tematów posiedzeń na rok 2008:
-styczeń - założenia do Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2008 - 2013, spotkanie z Dyrektorami szkół, pracownikami Referatu Oświaty Urzędu Gminy Sulików, przedstawicielami rad rodziców.
 
-luty - działalność OSP na terenie gminy Sulików, (zagospodarowanie ośrodka zdrowia w Studniskach z przeznaczeniem na kawiarenkę internetową)
 
-marzec - budowa hali sportowej - zapoznanie się z postępem prac na budowie.
(wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Komisji Rewizyjnej)
 
-kwiecień - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawa absolutorium dla Wójta.
Zapoznanie się z problemami służby zdrowotnej na terenie gminy.
 
-maj - zapoznanie się z działalnością ośrodków kultury w Siekierczynie i Zarębie, wymiana doświadczeń.
 
-czerwiec - analiza projektu Strategii Rozwoju Oświaty.
 
-lipiec -
 
-sierpień -
 
-wrzesień - sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku.
 
-październik - cmentarze komunalne i parafialne na terenie gminy.
 
-listopad - stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2009.
 
-grudzień - projekt budżetu, plan pracy Komisji i Rady Gminy.
 
 
Projekt planu pracy Komisji Społecznej na 2008 został przyjęty wstępnie jednogłośnie.
 
Ad. 4
Przyjęcie uchwał:
1. W sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie. Wójt przedstawił projekt uchwały, powiedział także o możliwości zmiany zapisu, który będzie regulował i ograniczał możliwość dostarczania odpadów na składowisko w Sulikowie.
Radny Grzegorz Konarski mówił o nieestetycznym i kłopotliwym wyglądzie składowiska śmieci, nad którego powierzchnią unoszą się śmieci noszone przez wiatr.
Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie na składowisku zacznie pracować kompaktor.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2. W sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3. W sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Sulików.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
4. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
5. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
6. W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Mała Wieś Górna, Sulików w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Koźmin.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Radna Halina Bogdanowicz wyraziła chęć zobaczenia gdzie umieszczone zostaną elektrownie wiatrowe.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
7. W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obrębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Studniska.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
8. W sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2008 rok.
    Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
9. W sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi gminy Sulików.
    Wójt przedstawił projekt uchwały.
    Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 5
W sprawach różnych:
-Wójt mówił o utworzeniu Komisji Mieszkaniowej w której powinni zasiadać członkowie Komisji Społecznej.
Zaproponowano członkowstwo radnej Haliny Bogdanowicz i Radnej Weroniki Ziółkowskiej, propozycja została przyjęta jednogłośnie.
 
-Omawiano sprawy związane z targowiskiem na Placu Wolności w Sulikowie.
Wójt poinformował o możliwości utworzenia hali targowej po budynku gdzie znajdowała się sala sportowa.
Komisja uznała, że byłoby to dobre rozwiązanie zarówno dla handlujących jak i kupujących.
 
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 17 10.
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 2378
Skrócony opis: Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików w dniu 19 grudnia 2007 roku w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-24 10:10:37
Data udostępnienia informacji: 2008-04-24 10:10:37
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 10:12:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner