logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 15
Z posiedzenia Komisji Społecznej odbytego w dniu 22 stycznia o godz. 1600
W Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wszyscy członkowie Komisji Społecznej.
-Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych.
-Przewodniczący Rad Rodziców.
-Przedstawiciele Referatu Oświaty Urzędu gminy Sulików.
-Zastępca Wójta – Wojciech Pająk.
 
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Strategia Rozwoju Oświaty Gminy Sulików na lata 2008-2013.
2.      Przyjęcie planu pracy Komisji Społecznej na rok 2008.
3.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Społecznej w nawiązaniu do Strategii Oświaty stwierdził:
-28 grudnia 2000 roku uchwałą Rady gminy nr XXII/VII/169 przyjęta została poprzednia strategia na lata 2000-2007.
Strategia zawierała najważniejsze problemy związane z oświatą w tych latach.
W 2007 roku został przedstawiony raport z realizacji tego programu rozwoju oświaty.
Raport wskazał na stan wyjściowy w roku 2000 oraz na stan we wrześniu 2007 roku. Stan na 2007 rok jest w pewien sposób diagnozą oświaty, aktualizacją i wskazaniami do dalszej pracy. W 2007 roku Komisja Społeczna dokonała objazdu placówek oświatowych, mogła wówczas stwierdzić i ocenić jak realizowana była strategia w niektórych problemach.
Raport był również tematem sesji Rady Gminy oraz posiedzenia Komisji Społecznej. Obecne realia oświaty są zupełnie inne: nowe Gimnazjum, pracownie komputerowe, budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie i dokumentacja Sali sportowej w Studniskach Dolnych, sprawność w dowożeniu do szkół, dożywianie w szkołach, stypendia, świetlice opiekuńcze i młodzieżowe.
To wszystko oraz Strategia Rozwoju Gminy nakazuje stworzenie strategii oświaty na kolejne lata, czyli na 2008 – 20013. Nakazuje to nam wszystkim rozpoczęcie już w styczniu prac nad tym tematem.
 
W trakcie dyskusji nad tematem strategii zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:
-realizacja obowiązków szkolnych w ramach obwodów szkolnych,
-wynagrodzenia nauczycieli i działania motywacyjne do aktywnej pracy,
-pomoc opiekuńcza w zakresie pomocy rodziców,
-dbałość rodziców, nauczycieli o utrzymanie własnych placówek oświatowych,
-ocena wprowadzonej reformy oświaty a efekty pedagogiczne, opiekuńcze i wychowawcze,
-problemy finansowania oświaty.
 
 
 
W dyskusji przyjęto następujący harmonogram prac związanych z przygotowanej strategii:
 
 
Lp.
Zagadnienie
Termin
Osoby odpowiedzialne
Uwagi
1.
Powołanie zespołów szkolnych z udziałem dyrektorów szkół, przewodniczących Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych.
Do końca stycznia 2008 r.
 
Dyrektorzy szkół
 
2.
Spotkanie dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych celem ustalenia wspólnych zagadnień do zawarcia w strategii.
Do końca stycznia 2008 r.
 
Wójt gminy
 
3.
Spotkanie dyrektorów szkół, Wójta, Przewodniczącego Komisji Społecznej, Referatu Oświaty celem analizy wstępnych ustaleń dostarczonych przez placówki oświatowo – wychowawcze.
 
Koniec
marca
 
Przewodniczący Komisji Społecznej
 
4.
Spotkanie dyrektorów placówek szkolnych, Przewodniczących Rad Rodziców, Komisji Społecznej, Referatu Oświaty, Wójta gminy, Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Koniec kwietnia
Dyskusja nad przedłożonym projektem strategii.
 
5.
Spotkanie robocze dyrektorów szkół, Referatu Oświaty, Przewodniczącego Komisji Społecznej i Wójta, celem ustalenia ostatecznego kształtu strategii.
 
Połowa maja
 
Przewodniczący Komisji Społecznej, Wójt
 
6.
Projekt Strategii Rozwoju Oświaty – analiza komisji stałych Rady Gminy.
 
Posiedzenie komisji stałych w czerwcu 2008 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy.
 
7.
Przyjęcie uchwały o Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Sulików na lata 2008 – 2013.
Sesja Rady Gminy czerwiec 2008 r.
 
Przewodniczący Rady gminy.
 
 
 
Ad. 2
Przyjęcie planu pracy Komisji Społecznej na rok 2008.
Plan pracy Komisji Społecznej na rok 2008 został przyjęty jednogłośnie.
 
 
 
Ad. 3
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję:
1)      o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 
2)      O zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
3)      W sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2008 r.
 
4)      W sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
 
5)      O zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.
 
6)      W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenie wysokości opłat za posiłek.
 
7)      W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 
 
8)      W sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.
 
Ad. 4
Sprawy różne:
-członkowie komisji otrzymali informację PIT z Urzędu Gminy.
-Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na oświadczenia lustracyjne i odpowiednie ich adresowanie czyli na adres Wojewody.
 
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1740.
 
 
 
Protokół sporządziła:
Aleksandra Adamiak

Ilość odwiedzin: 2426
Skrócony opis: Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Społecznej odbytego w dniu 22 stycznia o godz. 1600 W Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-24 10:13:19
Data udostępnienia informacji: 2008-04-24 10:13:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 10:15:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner