logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 9
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 18 września 2007 o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
 -Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
 -Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek obrad przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. oraz opracowanie opinii   w tej sprawie. Kontrola realizacji budżetu w zakresie stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 roku.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku. (patrz sesja 26.09.2007r.)
Radni wysłuchali szczegółowej informacji na temat realizacji planu dochodów i wydatków Gminy, a także na temat windykacji zadłużenia od osób indywidualnych.
Zastępca Wójta omówił stopień zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2007 roku.
Radny Jankowski prosił o wskazanie drogi w Biernej, na którą nawieziony był kamień.
Po dyskusji komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu.
 
Ad. 2
Zastępca Wójta omówił następujące projekty uchwał:
 
 1. W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne, i Wielichów w Gminie Sulików – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.                                                                                                           
2. W sprawie współpracy Gminy Sulików z Fundacją „Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza” – komisja po zapoznaniu się ze statutem fundacji wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4. W sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr IG-2004/PL-SN/2.02/D1-1/U-148/07 o dofinansowanie Projektu „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w Sulikowie” – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5. W sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr 070/3/N/57 o dofinansowanie Mikroprojektu „Przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenia zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, który posłuży jako modelowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendbrau” .
Radny Starzyński i Radny Jankowski zalecali ostrożność w wyborze paliwa ze względu na częste skoki cen paliw – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
(Posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Jankowski – w posiedzeniu uczestniczy 4 radnych)
 
6. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
7. W sprawie odwołania Sekretarza Gminy – komisja 2 głosami przy 2 wstrzymujących się wstępnie przyjęła projekt uchwały.
8. W sprawie powołania Sekretarza Gminy – komisja 2 głosami przy 2 wstrzymujących się wstępnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
  1. Komisja zapoznała się z pismem Wójta Gminy w sprawie ewentualnej współpracy ze Stowarzyszeniem o nazwie „FARMA NA ROZDROŻU DZIECIOM” i uznała, że współpraca jest wskazana, tym, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest spełnienie przez Stowarzyszenie czynności określonych w uchwale Rady Gminy.
 
  1. Komisja zapoznała się z pismem Wójta Gminy, w którym prosił Komisję o dokonanie analizy wniosków zgłoszonych przez radnych i sołtysów, pod kątem kolejności ich wykonania. 
Zdaniem komisji priorytetowym wnioskiem jest „Wykonanie bezpiecznego dojścia do Szkoły Podstawowej w Sulikowie”.
Ponadto Radny Starzyński zgłosił wniosek o stworzenie alternatywy dla transportu kamienia by omijać centrum Sulikowa.
 
  1. Pani Rynkiewicz: 1)ponowiła prośbę o interwencję w sprawie naprawy drogi wewnętrznej we wsi Wrociszów Dolny (sprawa zgłoszona w Wydz. Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska )
2) Zgłosiła brak znaków drogowych informujących o terenie zabudowanym i o wjeździe bądź wyjeździe z Wrociszowa Dolnego
3) Zapytała o korespondencję ze Starostwem Powiatowym w sprawie drogi
do Ksawerowa.
4) Zapytała czy są czynione jakieś kroki w związku z budową przepustu koło dawnej szkoły we Wrociszowie Dolnym ma to zapobiec zalewaniu okolicznych posesji podczas roztopów i ulewy.
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 19.45
 
 
 
 
Protokołowała:
Aleksandra Adamiak

Ilość odwiedzin: 2367
Skrócony opis: Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 18 września 2007 o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 11:14:33
Data udostępnienia informacji: 2008-04-28 11:14:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:16:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner