logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 11
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 13 listopada 2007 roku w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek obrad przyjęty został bez uwag i wyglądał następująco:
  1. Analiza stawek podatkowych na 2008 rok. Sprawy dotyczące podatków i opłat.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy przedstawiła informację na temat wysokości stawek podatków i opłat na rok 2008.
 
Ad. 2
Podjęcie uchwał:
1.      W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
2.      W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Radna Rynkiewicz zgłosiła wniosek, aby pojazd służący do wywozu nieczystości stałych nie był zwolniony od podatku. Wniosek został przyjęty czterema głosami przy jednym wstrzymującym się.
3.      W sprawie określenia stawek opłaty targowej. Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
4.      W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego. Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
5.      W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych. Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
6.      W sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików. Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
7.      W sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
            Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały. Komisja zapoznała się projektem.
8.      W sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 
Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
9.      W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
10. W sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sulików. Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
11. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Zastępca Wójta i Skarbnik Gminy przedstawili projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1.      Radny Piotr Jankowski mówił o potrzebie interwencji w sprawie Pana  Tadeusz Bednarza, który nie wyraził zgody na to by przez jego posesję przebiegał wodociąg.
2.      Przewodniczący komisji przedstawił pismo od Rady Parafialnej ze Studnisk Dolnych w którym zawarta jest prośba o dofinansowanie prac remontowych zabytkowego kościoła.
Komisja zgodnie stwierdziła, że niezbędny jest dokument określający zasady dotowania budynków zabytkowych z budżetu gminy.
Radna Wioletta Rynkiewicz mówiła o piśmie w którym zasygnalizowana zostanie taka potrzeba.
 
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1905.
 
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak.
 

Ilość odwiedzin: 2077
Nazwa dokumentu: Protokół nr 11
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 13 listopada 2007 roku w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 11:23:04
Data udostępnienia informacji: 2008-04-28 11:23:04
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 14:45:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner