logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


WÓJT GMINY SULIKÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE FINANSOWYM
 
Wymagania niezbędne:
a)      wykształcenie ekonomiczne - przynajmniej średnie, preferowana rachunkowość,
b)      znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Finansowy, a w szczególności ustawy o: samorządzie gminnym, finansach publicznych rachunkowości,
c)      umiejętność obsługi komputera w zakresie programów: Excel, Word, Internet Explorer.
 
Wymagania dodatkowe:
a)      preferowane doświadczenie w pracy w księgowości,
b)      rzetelność,
c)      terminowość,
d)      umiejętność organizowania pracy własnej,
e)      dyspozycyjność,
f)       systematyczność, zdyscyplinowanie,
g)      odporność na stres.
 
Zakres wykonywanych zadań:
 1. Prowadzenie zbiorczej księgowości budżetu gminy w systemie informatycznym SIGID.
 2. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej.
 3. Wnioskowanie zmian w planie dochodów budżetowych.
 4. Prowadzenie księgowości analitycznej dochodów z gospodarki nieruchomościami (księgowanie wpływów za użytkowanie wieczyste, sprzedaży mienia komunalnego, najmu, itp.).
 5. Windykacja oraz załatwianie podań w przedmiocie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności wymienionych w pozycji 4.
 6. Miesięczne uzgadnianie dochodów z gospodarki nieruchomościami z księgowością syntetyczną.
 7. Rozliczanie dochodów z tytułu opłaty targowej.
 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w systemie informatycznym SIGID.
 9. Miesięczne uzgadnianie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z księgowością syntetyczną.
 10. Rozliczanie inwentaryzacji.
 11. Ewidencja użyczeń (budynków, lokali, itp.).
 12. Dokonywanie weryfikacji stanu aktywów i pasywów budżetu gminy i jednostki.
 13. Prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług (VAT) i sporządzanie deklaracji.
 
Wymagane dokumenty:
a)      list motywacyjny,
b)      życiorys – CV,
c)      kserokopie świadectw pracy,
d)      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
f)      oryginał kwestionariusza osobowego,
g)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
h)      oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku urzędniczym.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, pocztą elektroniczną na adres ug@sulikow.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko w Wydziale Finansowym w terminie do dnia 20 maja 2008r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.sulikow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz.U. Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).

Skrócony opis: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT W WYDZIALE FINANSOWYM
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2008-05-05 12:25:08
Data udostępnienia informacji: 2008-05-05 12:25:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-05 12:31:09

Wersja do wydruku...

corner   corner