logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 26 MARCA 2008 R. DO 30 KWIETNIA 2008 R.
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
 1. Zlecił wszczęcie procedury przetargowej na zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych.
 2. Ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy Sulików.
 3. Zlecił wystąpienie z pismem do Oddziału Pocztowego w Sulikowie odnośnie nieprawidłowego funkcjonowania poczty i wyjaśnienia przyczyn niedostarczania poczty.
 4. Zlecił rozeznanie sprawy barierek przy rzece koło posesji Pana Jaśkiewicza w Biernej.
 5. Polecił wykonanie cięcia sanitarnego drzew w Biernej przy posesji p. Rychtera
 6. Zatwierdził informację z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały nr XL/265/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych w 2007 roku.
 7. Zlecił wyjaśnienie sprawy zniszczenia drogi gminnej w Studniskach Dolnych przez samochód Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
 8. Wyraził zgodę na sfinansowanie zlecenia wykonania opinii części technologicznej projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków w Sulikowie w udziale odpowiadającym 76,58 % kwoty umowy przez Gminę Sulików.
 9. Zatwierdził projekty uchwał na kwietniową sesję Rady Gminy.
 10. Zlecił oszacowanie kosztów wykonania oznakowania (pasów) na Placu Wolności w Sulikowie.
 11. W związku z remontem korytarzy w Urzędzie gminy Sulików zlecił :
            -przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
            -podanie wartości zamówienia,
            -przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji
             projektowej.
 1. Zlecił przygotowanie informacji na temat stanu dróg użytkowanych przez Pana
      Brzyszcza oraz przygotowanie wyceny szkód jak również przygotowanie wyceny
      odszkodowań za zniszczenie dróg gminnych przez Kopalnie Radan Bazalt.
 1. Polecił zweryfikowanie i potwierdzenie nieruchomości przekazywanych do
      dyspozycji dla Bogatyńsko – Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo Technologicznego.
 1. Przyznał indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na rok szkolny 2008/2009 w ilości 10 godzin tygodniowo w ramach posiadanych środków finansowych Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych dla ucznia Michała Żuka.
 2. Zlecił ponowne wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w sprawie wykonania barierek przy rzece w Radzimowie Dolnym.
 3. Podpisał warunki umowy sprzedaży lokalu użytkowego przy Placu Wolności 10/1A.
 4. Zlecił podjęcie czynności w sprawie szczegółowego określenia zasad korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie.
 5. Zlecił dokonanie przeglądu stanu hydrantów na terenie gminy.
 6. Wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty 5.000 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budowy elektrowni wiatrowych w gminie Sulików.
 7. Zlecił rozpatrzenie wniosku o przydzielenie kamienia na drogę przy posesji Pana Łatwińskigo zamieszkałego w Skrzydlicach.
 8. Uczestniczył w:
-Uroczystości 60 rocznicy ślubu Heleny i Romana Zawiły.
-Naradzie z dyrektorami szkół i przedszkola.
-Zgromadzeniu Wspólników Łużyckiej Higieny Komunalnej.
-Śniadaniu Wielkanocnym dla osób samotnych, zorganizowanym przez Zespół Parafialny Caritas.
-Komisji w sprawie możliwości budowy przejazdu kolejowego w celu wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie.
-Radzie budowy Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
-Wojewódzkiej Konferencji dotyczącej budowy obiektów sportowych.
-Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów.
-Uroczystości z okazji 63 rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej w Toporowie.
-Zarządzie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
-Uroczystości związanej z 63 rocznicą forsowania Nysy Łużyckiej na cmentarzu żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu.
-Naradzie koordynacyjnej przygotowania dokumentacji kanalizacji gminy.
-Otwarciu biura poselskiego Posła Jerzego Szmajdzińskiego w Zgorzelcu.
-Corocznej konferencji członków Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
-Dolnośląskiej debacie dotyczącej edukacji z udziałem Ministra Edukacji Pani Katarzyny Hall.
-Posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
-Spotkaniu z władzami/właścicielami firmy Denso w Libercu.
-Odbiorze robót/inwestycji na rzece Czerwona Woda.
-Zgromadzeniu Wspólników Spółki SUPLAZ.
-Otwarciu kina FORUM w Bolesławcu.
-Spotkaniu z zespołem organizacyjnym mety etapu wyścigu Bałtyk – Karkonosze TOUR.
-Zgromadzeniu Wspólników Bogatyńsko – Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.
 2. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sulików.
 3. W sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 4. Zarządzenie w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie i świetlicach wiejskich.
 5. O zmianie zarządzenia w sprawie upoważnienia do załatwienia spraw.
 6. W sprawie powołania gminnej komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę Nr 15/RG/5540/2008 z Rejonowym Związkiem Spółek wodnych w Zgorzelcu na remont i konserwację mostu oraz wykonanie barier zabezpieczających na drodze wewnętrznej nr 39/1 w miejscowości Sulików – Podgórze.
 2. Umowę z Łużycką Higieną Komunalna Spółką z o. o. w Zgorzelcu na wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu Gminy Sulików.
 3. Umowę z Firmą „DGL – fundusze unijne” ze Zgorzelca na przeprowadzenie rozliczenia projektu pn.: „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików”.
 4. Umowę z Panem Krzysztofem Dydą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy budynku zabytkowym „Ostry Narożnik”.
 5. Umowę z Firmą Formatowanie i Oklejanie Kantów z Łagowa na zakup wyposażenia domu zabytkowego „Ostry Narożnik”.
 6. Umowę z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Strykowski Spółka Jawna z Radzimowa Dolnego na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik”.
 7. Umowę z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulikowie na wynajem autobusu.
 8. Umowę na usługi prawne świadczone przez Panią Aleksandrę Jurak w Urzędzie Gminy Sulików.
 9. Aneks nr 8 do umowy Nr 2RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 roku z Firmą MAXI STAR KONSTRUKTOR na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej”.
 10. Umowę dzierżawy nieruchomości stanowiącej działki Nr 57/1 i Nr 104 w obrębie wsi Wilka z Panem Jerzym Szymanowskim.
 11. Aneks Nr 1/2008 do umowy nr 15/RG/5540/2008 z Rejonowym związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na remont mostu na drodze wewnętrznej nr 39/1 w Sulikowie – Podgórze.
 12. Umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Zieleń” w Zgorzelcu na zagospodarowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Sulikowie.
 13. Umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na wykonanie i osadzenie barierki zabezpieczającej przy drodze gminnej 009797D w Biernej – Nowoszyce.
 14. Aneks nr 5 do porozumienia z dnia 21 stycznia 2003 w sprawie finansowania doradztwa przedmiotowo -metodycznego dla nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Sulików.
 15. Umowę z firmą SISCO IT Group POLSKA Sp. z o. o. z Wrocławia na prowadzenie usługi Biuletynu Informacji Publicznej.
 16. Umowę z Firmą Wielobranżową „DOMINIKA” Dominika Partyka z Sulikowa na rozbiórkę i wywiezienie gruzu z budynku spalonej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie.

Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 26 MARCA 2008 R. DO 30 KWIETNIA 2008 R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-08 10:50:23
Data udostępnienia informacji: 2008-05-08 10:50:23
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 10:59:05

Wersja do wydruku...

corner   corner